กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4345
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorจันทิมา ปิยะพงษ์
dc.contributor.authorสุรศักดิ์ ขันคำ
dc.contributor.authorนิชชา จำเริญศักดิ์ศรี
dc.contributor.authorนุชสุภา สุนทมาลา
dc.contributor.authorสุนีรัตน์ รัตนะ
dc.contributor.authorลาวัลย์ เอียวสวัสดิ์
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์
dc.date.accessioned2022-05-18T08:01:30Z
dc.date.available2022-05-18T08:01:30Z
dc.date.issued2563
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4345
dc.descriptionงานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562th_TH
dc.description.abstractการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพลวัตของจุลินทรีย์ กระแสน้ำและคุณภาพน้ำในแม่น้ำบางปะกงซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักในระบบลุ่มน้ำของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกด้วยการวิเคราะห์เมตาจีโนมิกส์ของจุลินทรีย์ เก็บข้อมูลจากพารามิเตอร์คุณภาพน้ำทั้งทางกายภาพ เคมีและชีวภาพจาก 6 สถานีของแม่น้ำบางปะกง ครอบคลุม ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ ในปี พ.ศ. 2563 และศึกษาข้อมูลอนุกรมวิธานของจุลินทรีย์ที่ได้จากการวิเคราะห์ชุมชีพจุลินทรีย์ด้วย 16S metagenomics ผลการศึกษาที่คำนวณจาก ดัชนีคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน (Water Quality Index, WQI) พบว่า สถานีปากน้ำมีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม ส่วนสถานีกลางน้ำและต้นน้ำที่อยู่ในชุมชนโดยรวมมีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ขณะที่สถานีต้นน้ำและเป็นพื้นที่ป่าคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลอนุกรมวิธานของจุลินทรีย์ที่ได้จากการวิเคราะห์โดย 16S metagenomics นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มจุลินทรีย์เด่น (Dominant taxon) คือ Pseudomonas spp. ซึ่งพบที่สถานีปากแม่น้ำมากกว่าสถานีอื่น ๆ ที่เป็นแหล่งน้ำคุณภาพดีมากกว่า ดังนั้นมีความเป็นไปได้ว่าแบคทีเรียกลุ่มนี้อาจใช้เป็นจุลินทรีย์ดัชนีเพื่อประเมินมลพิษทางน้ำในเขตน้ำกร่อยหรือแม่น้ำบางปะกงได้th_TH
dc.description.sponsorshipสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectการวิเคราะห์เมตาจีโนมิกส์th_TH
dc.subjectจุลินทรีย์th_TH
dc.subjectระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกth_TH
dc.subjectพลวัตth_TH
dc.titleพลวัตของรูปแบบจุลินทรีย์ที่สอดคล้องกับการวิเคราะห์เมตาจีโนมิกส์และคุณภาพน้ำในระบบลุ่มน้ำของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกth_TH
dc.title.alternativeDynamics of microbial community profiles corresponding to metagenomics analysis and water quality of the river basin system in Eastern Economic Corridoren
dc.typeResearchth_TH
dc.author.emailchantimap@buu.ac.thth_TH
dc.year2563th_TH
dc.description.abstractalternativeThis study was aimed to investigate microbial dynamics, tidal dynamics and water quality of Bangpakong River as the major river basin system in Eastern Economic Corridor based on metagenomic analysis. We collected the water quality data: physical, chemical and biological parameters from 6 stations (from upstream, middle-stream, and downstream of Bangpakong River) in 2020. We also explored microbial taxonomy from 16S metagenomic analysis of microbial community. From Surface Water Quality Index (WQI), the station at the river mouth was poor while the stations at middle-stream and upstream with human settlement were fair on average and the stations at the upstream with the forest were good. These WQI results were corresponded to the taxonomy profiles from the 16S metagenomic analysis. Also, Pseudomonas spp. were dominant taxa at the station at the river mouth and were more abundant when comparing to other stations with better water quality. Therefore, it is possible that these bacterial groups could be used as indicators for assessment of water pollution in estuary or Bangpakong River.en
dc.keywordสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาth_TH
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2565_045.pdf6.73 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น