กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4240
ชื่อเรื่อง: อนาคตภาพสมรรถนะพื้นฐานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไทย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The scenarioof competencies-based for graduate Thai students
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เจษฎาภรณ์ วิริยะสกุลธรณ์
จันทร์ชลี มาพุทธ
สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: สมรรถนะ
นักศึกษาบัณฑิต
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับสมรรถนะพื้นฐานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ 2) อนาคตภาพสมรรถนะพื้นฐานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไทย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาอนาคต ใช้เทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi Future Research) กลุ่มตัวอย่างจำนวน 396 คน เลือกโดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) ผู้ให้ข้อมูล จำนวน 20 คน และผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, SD, ค่ามัธยฐาน, ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า 1. ระดับสมรรถนะพื้นฐานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไทย โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้านเรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านเจตคติ, ด้านความรู้ และด้านทักษะ ตามลำดับ 2. อนาคตภาพสมรรถนะพื้นฐานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไทยมีแนวโน้มดังนี้ ด้านความรู้: นักศึกษาต้องมีการศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตัวเองตลอดเวลาตลอดชีวิต, สามารถสังเคราะห์ความรู้ที่ได้มา และนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ, ต้องติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของศาสตร์ที่ตนเองศึกษา, สามารถคิดนอกกรอบได้อย่างมีเหตุผล, สามารถเข้าใจองค์ความรู้อย่างลึกซึ้ง, สามารถประยุกต์องค์ความรู้ไปใช้ในการทำงาน กับเพื่อนร่วมงานได้, ต้องมีความรู้ที่เท่าทันและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต, ต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในศาสตร์ของตนเอง และสามารถแสวงหาองค์ความรู้ที่เป็นข้อเท็จจริงได้ด้วยตนเอง ด้านทักษะ: นักศึกษาต้องมีทักษะในการเลือกข้อมูลมา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประยุกต์ใช้ข้อมูลอย่างมีสติและมีเหตุผล, ต้องมีทักษะการควบคุมอารมณ์ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและสังคม, ต้องมีทักษะการประกอบการอย่างมืออาชีพ, ต้องมีทักษะการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี, ต้องมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21, ต้องมีทักษะการจัดการตนเองอย่างเป็นระบบ, ต้องมีทักษะการนำเสนอข้อมูลที่ชัดเจนอย่างมืออาชีพ, ต้องมีทักษะการแก้ไขปัญหา อย่างมีเหตุผล, ต้องมีทักษะการประยุกต์ใช้ข้อมูล เพื่อสามารถสร้างการแข่งขันได้ และต้องมีทักษะการใช้เทคโนโลยี และรู้เท่าทันข้อมูลท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง ด้านเจตคติ: นักศึกษาต้องมีการให้เกียรติซึ่งกันและกัน ยอมรับตนเอง และผู้อื่น ต้องมีความกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองไม่ใช่ทำตามคนอื่น ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต,ต้องมีความซื่อตรงและเที่ยงธรรม, ต้องมีความตระหนักคิด มีสติ ต้องมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี ต้องมีความอ่อนน้อม ถ่อมตน ต้องมีทัศนคติเชิงบวก ต้องมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่น ต้องมีการเคารพในความเป็นผู้ใหญ่ ต้องมีความเคารพสถานที่ที่เข้าไปอยู่ ต้องมีความเชื่อมั่นในตนเอง ในองค์กร ต้องรู้จักการยอมรับความผิดพลาดจากการกระทำของตนเอง ต้องมีความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม ต้องมีความมุ่งมั่น ขยัน พากเพียร อดทน มีวินัย มีแรงบันดาลใจในการฝ่าอุปสรรค และต้องมีความเสียสละ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4240
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
edusoc15n2p81-91.pdf740.18 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น