กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4164
ชื่อเรื่อง: พัทยา 4.0: การค้นหานวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารการพัฒนา เพื่อผลักดันให้เป็นเมืองชั้นนำระดับโลก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Pattaya 4.0: A search for innovative strategies and development administration theory to make it a world-class tourist destiny
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ
วิภาวี พิจิตบันดาล
เอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์
สุภรัติ สุขวิสุทธิ์
อิทธิพล เนธิยคุปต์ สิงขรแก้ว
เกริกเกียรติ แก้วมณี
มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
คำสำคัญ: การพัฒนาเมือง -- ไทย -- พัทยา (ชลบุรี)
การพัฒนาประเทศ -- ไทย -- พัทยา (ชลบุรี)
สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยเรื่องนี้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ 3 ประการคือ (1) ศึกษาศักยภาพของ การบริหารเมืองพัทยา และสิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการในปัจจุบัน (2) ศึกษาแนวคิดของผู้มีความรู้และประสบการณ์ และนักอนาคตนิยมในการนำเมืองพัทยาไปสู่ เมืองชั้นนำระดับโลกตามนโยบายประเทศไทย 4.0 (3) ศึกษาแนวทางในการนำเมืองพัทยาไปสู่เมืองชั้นนำระดับโลกตามนโยบายประเทศไทย 4.0 การวิจัยนี้ใช้การศึกษาแบบคาดการณ์อนาคต (Futuristic Forecast) โดยศึกษาจากแหล่งข้อมูลรวม 7 แหล่ง มีทั้งการสังเกตการณ์ การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ และบุคคลสำคัญในพื้นที่ และการสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติ ระดับพื้นที่ และนักวิชาการ ผลการศึกษาพบว่า (1) เมืองพัทยามีความเจริญก้าวหน้ามาได้อย่างมากส่วนหนึ่งเกิดจากการบริหารของภาครัฐ และอีกส่วนหนึ่งเพราะภาคเอกชนมีส่วนสนับสนุนและดำเนินการอย่างมีคุณภาพ ส่งผลให้เมืองพัทยามีความพร้อมมากมายหลายด้าน แต่ยังคงมีจุดอ่อนที่สำคัญ ได้แก่ การบริหารงานยังใช้รูปแบบเดิม กล่าวคือทำตามกำลังที่มี ทำตามแบบแผนที่เมืองอื่น ๆ หรือทางส่วนกลางแนะนำให้ทำ การพัฒนาเมืองจึงทำได้ล่าช้าไม่ทันการณ์สำหรับโลกสมัยใหม่ที่มีการแข่งขันสูง (2) การคาดการณ์อนาคตตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติและระดับพื้นที่รวมทั้งฝ่ายวิชาการ เห็นว่าเมืองพัทยายังคงเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับรสนิยมของชาวต่างชาติและชาวไทย แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกมีความรวดเร็ว ดังนั้น การปรับให้เมืองพัทยาเป็นเมือง 4.0 ตามที่นักคิดและนักวิชาการกลุ่มนี้ได้นำเสนอจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาเมืองพัทยาอย่างยิ่ง (3) เมืองพัทยาจำเป็นต้องปรับปรุงวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ให้ครอบคลุม รวมทั้งใช้กรอบความคิดใหม่ ๆ ในการพัฒนาเมือง โดยมีโครงการนำ (The Flagship Projects) ที่จะมีส่วนผลักดันให้เมืองพัทยาเป็นเมือง 4.0 จำนวน 9 โครงการ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4164
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
64-83.pdf486.06 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น