กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4131
ชื่อเรื่อง: สภาพแวดล้อมการทำงาน ภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วย และการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Work environment, leadership of head nurses and retention of professional nurses at a center hospital in Chachoengsao province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อรัญญา ปาละกะวงศ์
อารีรัตน์ ขำอยู่
ลัดดาวัลย์ พุทธรักษา
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: สภาพแวดล้อมการทำงาน
ภาวะผู้นำ
พยาบาล
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบบรรยายและหาความสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมการทำงาน ภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายคือ พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ทางคลินิกมากกว่า 1 ปี จำนวน 85 ราย เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล สภาพแวดล้อมการทำงาน ภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วย และการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .95, .98 และ .98 ตามลำดับ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา และสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างรับรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทำงานโดยรวมอยู่ในระดับดี (M = 3.59, SD = 0.61) ภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วยโดยรวมอยู่ในระดับสูง (M = 3.80, SD = 0.76) และการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพอยู่ในระดับปานกลาง (M = 3.36, SD = 0.87) ตลอดจนพบว่า สภาพแวดล้อมการทำงานและภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วยมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ.05 (r =.52, r = .36, p < .05) ผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะว่าผู้บริหารการพยาบาลควรนำข้อมูลเป็นแนวทางในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน และภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วยให้มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นการธำรงรักษาพยาบาลวิชาชีพไว้ในองค์การได้นานและมีการคงอยู่ในงานสูงขึ้น
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4131
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
95-104.pdf186.65 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น