กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4131
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorอรัญญา ปาละกะวงศ์
dc.contributor.authorอารีรัตน์ ขำอยู่
dc.contributor.authorลัดดาวัลย์ พุทธรักษา
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
dc.date.accessioned2021-06-14T03:14:48Z
dc.date.available2021-06-14T03:14:48Z
dc.date.issued2563
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4131
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบบรรยายและหาความสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมการทำงาน ภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายคือ พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ทางคลินิกมากกว่า 1 ปี จำนวน 85 ราย เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล สภาพแวดล้อมการทำงาน ภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วย และการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .95, .98 และ .98 ตามลำดับ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา และสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างรับรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทำงานโดยรวมอยู่ในระดับดี (M = 3.59, SD = 0.61) ภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วยโดยรวมอยู่ในระดับสูง (M = 3.80, SD = 0.76) และการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพอยู่ในระดับปานกลาง (M = 3.36, SD = 0.87) ตลอดจนพบว่า สภาพแวดล้อมการทำงานและภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วยมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ.05 (r =.52, r = .36, p < .05) ผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะว่าผู้บริหารการพยาบาลควรนำข้อมูลเป็นแนวทางในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน และภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วยให้มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นการธำรงรักษาพยาบาลวิชาชีพไว้ในองค์การได้นานและมีการคงอยู่ในงานสูงขึ้นth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectสภาพแวดล้อมการทำงานth_TH
dc.subjectภาวะผู้นำth_TH
dc.subjectพยาบาลth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์th_TH
dc.titleสภาพแวดล้อมการทำงาน ภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วย และการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ จังหวัดฉะเชิงเทราth_TH
dc.title.alternativeWork environment, leadership of head nurses and retention of professional nurses at a center hospital in Chachoengsao provinceen
dc.typeArticleth_TH
dc.issue1th_TH
dc.volume28th_TH
dc.year2563th_TH
dc.description.abstractalternativeThis descriptive correlational research aimed to examine work environment, the Leadership of head nurses and retention of professional nurses at a center hospital in chachoengsao province. A simple random sampling was used to recruit of 85 nurses who had more than one year experiences in clinical services. Research instruments included demographic record form, work environment scale, leadership and retention of professional nurse questionnaire. Data were collected and analyzed using descriptive statistics and Pearson’s correlation coefficients statistics. The results revealed that mean scores of work environment was at a good level (M = 3.59, SD = 0.61). The leadership of head nurses was at a high level (M = 3.80, SD = 0.76). The retention level of professional nurses was at moderately high (M = 3.36, SD = 0.87). Work environment and leadership of head nurses were moderate and positively correlated with retention of professional nurses (r = .52, r = .36; p < .05). Research findings suggested that nursing administrators should use the research findings as a guideline to improve the working environment and leadership of head nurses with the ability to change management styles according to the changing situation. In order to maintain the professional medical treatment in the organization for a long time and with higher retention.en
dc.journalวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.page95-104.th_TH
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
95-104.pdf186.65 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น