กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4064
ชื่อเรื่อง: สารต้านจุลชีพชนิดใหม่จากแบคทีเรียโพรไบโอติกเพื่อใช้ในการควบคุมมาตรฐานทางแบคทีเรียในผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแห้งและแปรรูปในจังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Novel antimicrobial agents from bacterial probiotics for controlling bacterial standard of dried and processed seafood products in Chon Buri province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุบัณฑิต นิ่มรัตน์
วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: บาซิลลัส
แบคทีเรีย - - การควบคุมคุณภาพ
แบคทีเรีย
โพรไบโอติก
สารต้านจุลชีพ
สารต้านจุลชีพตกค้างในอาหาร
อาหารทะเลแห้ง
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2559
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ในการศึกษาครั้งนี้มีการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแบคทีเรียโพรไบโอติก Bacilus licheniformis และการศึกษาถึงชนิดและสภาวะที่เหมาะสมของสูตรอาหารราคาถูกเพื่อทดแทนอาหารเลี้ยงเชื้อที่ใช้ในการเจริญของแบคทีเรียโพรไบโอติกรวมถึงศึกษาแหล่งและความเข้มข้ของไนโตรเจนที่เหมาะสมต่อการเจริญของแบคทีเรียโพรไบโอติก ผลการศึกษาพบว่าผลของเอนไซม์ต่อกิจกรรมการยั้งเชื้อแบคทีเรียทดสอบของสารฤทธิ์ทางชีวภาพจาก Bacillus licheniformis สามารถคงทนต่อความร้อนที่อุณหภูมิ 50-96 องศาเซลเซียส และสภาวะความเป็นกรดด่างในช่วง 3-10 และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจาก Bacillus licheniformis สูญเสียกิจกรรมการยับยั้งเมื่อทดสอบด้วยเอนไซม์โปรติโอไลติก คือ เปปซิน ทรปซิน และโปรติเนส เค โดยพบว่าชนิดของสับเตรทที่เหมาะสม ราคาถูก และหาง่าย จำนวน 2 ชนิด คือ รำข้าวและข้าวโพด พบว่ารำข้าวเป็นสับเตรทที่มีความเหมาะสมต่อการเจริญของแบคทีเรียโพรไบโอติกในการศึกษาครั้งนี้สูงสุด และต่อมาทำการศึกษาถึงสับเตรทและสภาวะที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงแบคทีเรียโพรไบโอติก Bacillus licheniformis คือการเพาะเลี้ยงโดยใช้รำข้าวเป็นสับเตรทและเติม 1% (w/v) (NH4)2SO4 เป็นแหลังไนโตรเจน ค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 7.0และอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส
รายละเอียด: โครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4064
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2564_236.pdf35.66 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น