กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4023
ชื่อเรื่อง: การสังเคราะห์ไตรเอริลมีเทนโดยใช้ของเหลวไอออนิกชนิดกรดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาแบบนำกลับมาใช้ใหม่ได้ในตัวกลางน้ำ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Acidic ionic liquid as reusable catalyst for the synthesis of triarylmethanes in water media
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อุทัยวรรณ ศิริอ่อน
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: สารเคมี - - แง่สิ่งแวดล้อม
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ศึกษาการสังเคราะห์แบบสะอาดของสารประกอบกลุ่มไตรเอริลมีเทน (triarylmethanes) ผ่านปฏิกิริยา Friedel-Crafts reaction ที่ใช้สารตั้งต้นสามชนิดในขั้นตอนเดียว (Friedel-Crafts one-pot three-component reaction) โดยมีของเหลวไอออนิกชนิดกรดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ผลการศึกษาพบว่า ของเหลวไอออนิกชนิดกรดมีประสิทธิภาพสูงสำหรับใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการสังเคราะห์สารประกอบไตรเอริลมีเทนชนิดไม่สมมาตร (4) ได้ทั้งในสภาวะที่ใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย (water media) และสภาวะที่ไม่ใช้ตัวทำละลาย (neat) ระหว่างสารตั้งต้นสามชนิด ได้แก่ อัลดีไฮด์ (1) N,N-ไดเมทิลอะนีลีน (2) และอินโดล (3) ได้ร้อยละของสารผลิตภัณฑ์หลัก (4) ปานกลางถึงดี (23-75 %) และได้สารผลิตภัณฑ์รอง (5) และ (6) ในปริมาณเล็กน้อย
รายละเอียด: งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4023
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2564_185.pdf1.11 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น