กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3993
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาเครื่องพ่นละอองลอยอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลเชิงพานิชย์เพื่อขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยโดยนำเอาเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัลเหรียญทองสิ่งประดิษฐ์จากเวทีประกวดนานาชาติ ในการฆ่าเชื้อโรคและป้องกันโรคติดต่อ (HAIs) สำหรับสถานพยาบาลและสถานพักฟื้นผู้สูงอายุ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Prototype fabrication of hydroxyl free radical fumigation developed from award-winning invention in preventing HAIs in healthcare facilities and nursing homes and filing this medical equipment in Thai invention database
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อาณัติ ดีพัฒนา
อาลักษณ์ ทิพยรัตน์
นพพล วีระนพนันท์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
สิ่งประดิษฐ์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมอาหารที่เป็นอุตสาหกรรมสำคัญในโครงสร้างเศรษฐกิจของไทย โดยการผลักดันของภาครัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมตามนโยบาย Thailand 4.0 ทำให้อุตสาหกรรมอาหารมีการขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่จากข้อมูลที่ได้ทำการสำรวจจากผู้บริหารอุตสาหกรรมอาหารส่งออกขนาดใหญ่ พบว่าในแต่ละปีมีผลิตภัณฑ์จำนวนมากตรวจพบการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคในมนุษย์ทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการทำลายสินค้า ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย การทำลายเชื้อจุลินทรีย์ภาพรวมในผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นเรื่องที่ยาก สารเคมีที่ใช้ส่งผลให้เกิดสารตกค้างที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์เป็นอย่างมาก เครื่องพ่นละอองลอยฆ่าเชื้อปนเปื้อนในพื้นที่ผลิตอาหารด้วยเทคโนโลยีออกซิเดชั่นขั้นสูงปลอดสารพิษตกค้างในการยกระดับคุณภาพอาหารปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เป็นการผลิตละอองลอยของอนุพันธ์อิสระไฮดรอกซิล (จากแสงยูวี โอโซน และสารละลายตั้งต้นสำหรับผลิตอนุพันธ์อิสระไฮดรอกซิล) ทำหน้าที่ออกซิไดซ์เชื้อจุลินทรีย์ทำให้สามารถฆ่าเชื้อได้อย่างสมบูรณ์และรวดเร็วโดยหลังจากการทำปฏิกิริยา เหลือแต่เพียงน้ำกับออกซิเจนเป็นสารตกค้างที่ไม่เป็นพิษและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
รายละเอียด: งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3993
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2564_157.pdf2.61 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น