กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3957
ชื่อเรื่อง: การดื้อยาของ Vibrio parahaemolyticus และ Vibrio vulnificus ที่แยกได้จากน้ำทะเลบริเวณหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Antibiotic resistance of Vibrio parahaemolyticus and Vibrio vulnificus Isolated from Seawater in Bang Sean Beach Area, Chonburi Province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กุลวรา พูลผล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
คำสำคัญ: ระบบกระเพาะอาหารลำไส้ - - โรค
แบคทีเรีย
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: Vibrio parahaemolyticus เป็นแบคทีเรียก่อโรคที่พบได้ในทะเล สามารถก่อให้เกิดโรคการติดเชื้อ ในระบบทางเดินอาหาร การติดเชื้อที่บาดแผล และการติดเชื้อในกระแสเลือด สามารถพบแบคทีเรียชนิดนี้ได้ในสัตว์ทะเล ดินโคลนทะเลในทั่วโลก การติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารเกิดจากการบริโภคอาหารทะเลที่มีการปนเปื้อนของเชื้อ การติดเชื้อที่บาดแผลเกิดจากการลงไปเล่นน้ำทะเลและมีบาดแผล ชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี เป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวมาเป็นจำนวนมากเนื่องจากใกล้กรุงเทพฯ ในงานวิจัยนี้สนใจความรุนแรงของเชื้อที่จะก่อให้เกิดการติดเชื้อจาก Vibrio parahaemolyticus ในหาดบางแสนซึ่งอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย ซึ่งความรุนแรงของเชื้อนี้อาจจะมีผลต่อการท่องเที่ยวและสาธารณสุข งานวิจัยได้เก็บตัวอย่างน้ำทะเลจากตำแหน่งต่าง ๆ บริเวณหาดบางแสนเป็นเวลา 9 เดือน ซึ่งเป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ตัวอย่างน้ำทะเลถูกนำมาเพาะเลี้ยงเชื้อและจำแนกชนิดโดยการทดสอบปฏิกิริยาทางชีวเคมี การตรวจหา toxR gene เพื่อยืนยันการพิสูจน์เชื้อ ผลการทดลองพบว่ามี 53 สายพันธุ์ที่แยกได้เป็น Vibrio parahaemolyticus ซึ่งพบมากที่สุดในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม การตรวจหายีนที่เกี่ยวข้องกับการก่อโรค tdh gene และ trh gene พบว่ามี 20 สายพันธุ์ที่มียีนดังกล่าว ผลการทดสอบการดื้อต่อยาปฏิชีวนะ พบว่าเชื้อส่วนใหญ่ดื้อต่อยา Ampicillin
รายละเอียด: โครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สัญญาเลขที่ 196/2561
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3957
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2564_104.pdf798.87 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น