กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3942
ชื่อเรื่อง: การประเมินความปลอดภัยของโปรตีน Vip3Aa
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Biosafety assessment of Vip3Aa
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กนกพร ศรีสุจริตพานิช
ปนัดดา บุญเสริม
บุญเฮียง พรมดอนกอย
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ: แบคทีเรีย
ชีวพิษ
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: แบคทีเรีย Bacillus thuringiensis ผลิตโปรตีนสารพิษ Vip3Aa ซึ่งเป็นโปรตีนที่มีความสามารถในการฆ่าหนอนศัตรูพืช ในอันดับ Lepidoptera ที่มีความสำคัญต่อพืชเศรษฐกิจไทย ได้แก่ กลุ่มหนอนกระทู้และหนอนกอ ในการพัฒนาต่อยอดเป็นชีวภัณฑ์จำเป็นต้องมีข้อมูลด้านพิษวิทยาของโปรตีนสารพิษ ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลนี้เพียงพอสำหรับโปรตีน Vip3Aa งานวิจัยนี้ศึกษาความเป็นพิษของ Vip3Aa และศึกษาสภาพความคงทนต่อสภาวะต่าง ๆ โดยเริ่มจากการผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีน Vip3Aa ใน E. coli พบว่าโปรตีนสามารถแสดงออกมาในรูปแบบละลายน้ำได้ที่ขนาด 90 kDa จากนั้นนำไปทดสอบความคงทนต่ออุณหภูมิ พบว่า Vip3Aa จะสลายไปเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นมากกว่า 75°C ในเวลา 30 นาที และไม่ทนต่อแสง UV เมื่อเวลาผ่านไป 2 วัน ผลการศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์มนุษย์ปกติ ชนิดไฟโบบลาส เมื่อวิเคราะห์ความมีชีวิตของเซลล์ด้วยเทคนิค MTT พบว่าเซลล์ยังมีการเจริญเติบโตปกติเมื่อเทียบกับเซลล์ควบคุมที่ไม่ได้รับโปรตีนสารพิษ ที่ความเข้มข้นสูงสุด 2 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร จากผลการทดลองแสดงให้เห็นในเบื้องต้นว่า โปรตีน Vip3A ปลอดภัยต่อเซลล์มนุษย์และไม่ตกค้างในสิ่งแวดล้อมหากนำไปใช้งานจริง
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3942
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2564_090.pdf654.66 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น