กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3878
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorปภาศิริ บาร์เนท
dc.contributor.authorมลฤดี สนธิ
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
dc.date.accessioned2020-04-14T05:47:49Z
dc.date.available2020-04-14T05:47:49Z
dc.date.issued2562
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3878
dc.description.abstractการพัฒนาวัคซีนชนิดเชื้อตายด้วยฟอร์มาลิน (Formalin killed cell vaccine, FKCV) ในการศึกษาครั้งนี้ ถูกผลิตจากเชื้อแบคทีเรียวิบริโอ วัลนิฟิคัส สายพันธุ์บูรพา (Vibrio vulnificus Burapha strain) ที่ก่อโรครุนแรงในปลากะพงขาว ประสิทธิภาพการต้านทานโรคจากแบคทีเรีย Vibrio vulnificus ในปลากะพงขาวขนาด nursing fry (3 -4 นิ้ว) และ juvenile (5 -6 นิ้ว) ภายหลังการได้รับวัคซีน Folmalin killed whole cell (FKC) ถูกทดสอบในสภาพการทดลองแบบจำลอง เพื่อศึกษาการตอบสนองทาง innate and adaptive immunity และการแสดงออกของยีน (Immune-related gene expression) ในระบบภูมิคุ้มกันของปลาที่กะพงขาวได้รับวัคซีน FKC, V. vulnificus สายพันธ์ไทย เพื่อเป็นแนวทางการใช้วัคซีน FKC เชิงพาณิชย์ในฟาร์มปลากะพงขาว ผลการศึกษาการฉีดวัคซีน FKC เชื้อตาย ร่วมกับสารสื่อแอดจูแวนท์ (Freund’s incomplete adjuvant) เข้าสู่กล้ามเนื้อปลากะพงขาว คุ้มครองโรคที่อัตรารอดตายที่ 80% เนื่องจากวัคซีนส่งเสริมให้เกิดการทำงานในระบบภูมิคุ้มกันแบบจาเพาะ ทำการกระตุ้นการแสดงออกในระบบภูมิคุ้มกัน humoral immunity ได้ดีที่สุด โดยการเกิดปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนกับแอนติบอดี (Ag-Ab complex) ค่า antibody titer เจือจางที่ 1/30,000 จากการที่ปริมาณเซลล์เม็ดเลือดขาวประเภท small and large lymphocyte เพิ่มขึ้นใน 40 วัน และกระตุ้นการแสดงออกในระบบภูมิคุ้มกัน innate immunity ของขบวนการจับกินสิ่งแปลกปลอมของเซลล์เม็ดเลือดขาว จากการประเมินผลการกระตุ้นการแสดงออกของยีนในอวัยวะ ตับ ไต และม้าม ของปลากะพงขาว การแสดงออกของยีนที่หน้าที่เป็นโปรตีนตัวรับ (receptor protein) คือ CMKLR1 จะมีระดับสูง ซึ่งเป็นยีนถูกสร้างเมื่อร่างกายปลาตระหนักถึงสิ่งแปลกปลอมเข้าร่างกาย เพื่อให้ขบวนการอักเสบเกิดขึ้นให้มีการเพิ่มเซลล์เม็ดเลือดขาวและสารโปรตีน และเมื่อวัคซีนตายฉีดร่วมกับสารสื่อแอดจูแวนท์ สามารถกระตุ้นให้เกิดการทางานของภูมิคุ้มกันแบบจาเพาะเจาะจงได้ดีที่สุด เนื่องจากปลากะพงขาวการแสดงออกของยีนที่ทาหน้าที่ตัวจับกับแอนติเจน (binding protein) คือ IGHM, C1QL4L และ MHCII อย่างชัดเจนภายหลังการฉีดเชื้อที่ระดับวัน ในช่วง 20-30 วัน ในการศึกษาครั้งนี้ การประดิษฐวัคซีนเชื้อตาย ให้แนวทางการใช้วัคซีน FKC เชิงพาณิชย์ในฟาร์มปลากะพงขาว ด้วยการฉีดวัคซีนเชื้อตายสายพันธ์บูรพา ร่วมกับแอดจูแวนท์เข้าสู่กล้ามเนื้อปลากะพงขาว เหมาะสมกับลูกปลากะพงขาวขนาด 4 – 5 นิ้ว น้าหนัก 30 – 40 กรัม เพื่อคุ้มครองโรคแบคทีเรียจาก Vibrio vulnificusth_TH
dc.description.sponsorshipงานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561th_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectปลากะพงขาว -- การเลี้ยงth_TH
dc.subjectปลากะรัง - - การเลี้ยงth_TH
dc.subjectปลา -- การฉีดวัคซีนth_TH
dc.subjectสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาth_TH
dc.titleการพัฒนาการผลิตวัคซีน Formalin killed cell เพื่อต้านเชื้อแบคทีเรีย Vibrio vulnificus ในปลากะพงขาวและปลากะรังในเชิงพาณิชย์th
dc.title.alternativeDevelopment of Formalin-killed cells vaccine against Vibrio vulnificus in Asian seabass (Lates calcarifer) and Grouper (Epinephelus spp.) for commercial purposeen
dc.typeResearchth_TH
dc.author.emailpraparsi@buu.ac.thth_TH
dc.author.emailmolruede@buu.ac.thth_TH
dc.year2562th_TH
dc.description.abstractalternativeVaccination, a vaccine against vibriosis caused by Vibrio vulnificus in seabass (Lates calcarifer) was studied. The formalin-killed cell vaccine (FKCV) was produced from the bacteria Vibrio vulnificus Burapha strain. This strain causes severe infections in Asian Seabass. The ability to defend against Vibrio vulnificus in Asian Seabass nursing fry (size 3-4 inches) and juvenile (size 5-6 inches) after vaccination of formalin-killed whole cell (FKC) by immersion and injection administration with and without adjuvant (Freund’s incomplete adjuvant) was tested in the laboratory in order to study the innate and humoral immunity response and immune-related gene expression. The results will be beneficial to the FKC’s production for commercial purposes in Asian Seabass farms. The vaccinated Asian Seabass has a survival rate of 80% due to the vaccine’s induction to activate and stimulate innate and adaptive immunity at its maximum capacity was founded. The reaction between antigens and antibodies (Ag-Ab complex), the antibody titer is diluted at 1/30,000 as the amount of white blood cells, small and large lymphocyte, increases after 40 days. As for stimulating innate immunity in order for white blood cells to eliminate foreign particles, the results showed CMKLR1 (receptor protein) at a high level based on the gene expression assessment in liver, kidney, and spleen. This gene expression occurs when the fish’s body comes into contact with foreign particles causing inflammation and thereby increasing the white blood cells and protein. When the formalin-killed cells vaccine is used together with adjuvant, the adaptive immune response can perform its function effectively. As the Asian Seabass gene expression is responsible for binding with protein such as IGHM, C1QL4L and MHCII after vaccine injection within 20-30 days, this study determines that the formalin-killed cells vaccine production with adjuvant intraperitoneal injection in seabass for commercial purpose is most effective for Asian Seabass size 4-5 inches (30-40 grams) in preventing Vibrio vulnificus infection.en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2564_027.pdf4.17 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น