กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3868
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาสารสกัดจากเมล็ดกระทงลายเพื่อใช้ในการส่งเสริมการสร้างความจำ และป้องกันรักษาภาวะความจำเสื่อม
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The development of Celastrus paniculatus extraction for memory enhancement and prevention of memory loss
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศิริพร จำเนียรสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
คำสำคัญ: โรคพาร์กินสัน
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: มีงานวิจัยรายงานว่าเมล็ดกระทงลาย (Celastrus paniculatus) มีสรรพคุณทางยาหลากหลายที่สำคัญคือ มีฤทธิ์ต่อระบบประสาท ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพของความจำและการเรียนรู้ แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษาฤทธิ์ในการปกป้องเซลล์ประสาทจากความเป็นพิษ โดยเฉพาะพิษของสาร MPP+ ซึ่งเป็นสารสำคัญที่เหนี่ยวนำให้เกิดเป็นโรคพาร์กินสัน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นที่จะศึกษาผลของสารสกัดจากเมล็ดกระทงลายต่อการยับยั้งการตายของเซลล์ประสาทชนิด dopaminergic SH-SY5Y ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยสาร MPP+ เป็นเวลา 3 ชั่วโมง โดยวิธี MTT assay และศึกษาการแสดงออกของโปรตีนบ่งชี้ การมีชีวิตของเซลล์ที่สำคัญ คือ Bcl2 และ mTOR โดยวิธี Western blot ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากเมล็ดกระทงลายที่ความเข้มข้น 10 และ 25 ug/ml ยับยั้งการตายของเซลล์จากการเหนี่ยวนำด้วย MPP+ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเที่ยบกับกลุ่มควบคุม นอกจากนี้สารสกัดจากเมล็ดกระทงลายยังเพิ่มการแสดงออกของ Bcl2 และลดการแสดงออกของ mTOR ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม บ่งชี้ว่าสารสกัดจากเมล็ดกระทงลายมีฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาทจากการเหนี่ยวนำด้วย MPP+ ในแบบจำลองโรคพาร์กินสันผ่านการยับยั้งการเกิด apoptosis ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3868
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2564_014.pdf1.27 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น