กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3836
ชื่อเรื่อง: การผลกระทบของการได้รับยาพาราเซตตามอลอย่างเรื้อรังต่อการเปลี่ยนแปลงของไตและปอดในหนูแรท
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Effect of chronic paracetamol treatment on the alteration of kidney and lung in rat animal model
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วรานุรินทร์ ยิสารคุณ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
คำสำคัญ: ยา
การใช้ยา
ยา - - ผลข้างเคียง
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: พาราเซตามอล เป็นยาที่นิยมใช้บรรเทาอาการปวดหลายชนิด เช่น ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ และปวดท้อง เป็นต้น เนื่องจากมีผลข้างเคียงน้อยและไม่ระคายเคืองต่อกระเพาะอาหาร อย่างไรก็ตาม จากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่ายาพาราเซตามอลสามารถส่งผลเสีย (adverse effect) ต่อหลายอวัยวะในร่างกายแม้ใช้ในขนาดของการรักษา (therapeutic dose) ซึ่งงานวิจัยก่อนหน้านี้ คณะผู้วิจัยพบว่าผลกระทบของการใช้ยาพาราเซตตามอลในขนาดของการรักษาก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อระบบประสาทและหลอดเลือดสมอง ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี้จึงต้องการศึกษาผลของการได้รับยาพาราเซตตามอลอย่างเฉียบพลันและเรื้อรังต่อการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อไตทั้งระดับจุลทรรศน์อิเล็กตรอนของเซลล์การแสดงออกของสาร pro-inflammatory cytokine และ anti-inflammatory cytokine จากเนื้อเยื่อไต ผลการศึกษาพบว่า พาราเซตรมอลมีผลทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของไมโตคอนเดรียในท่อไตส่วนต้น และพบว่ามีการแสดงออกของ IL-1β และ TNF-α เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการได้รับยานี้ และยังส่งผลให้การแสดงออกของ IL-10 ลดต่าลง จากการศึกษาครั้งนี้จึงสรุปได้ว่า การได้รับยาพาราเซตามอลเป็นเวลานานทาให้เพิ่มการแสดงออกของ pro-inflammatory cytokines สูงขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการเพิ่มของ pro-inflammatory neuropeptide (calcitonin-gene related peptide) ระดับของ glutathione ที่เปลี่ยนแปลงไป และ toxic metabolite ของยานี้ที่ไปมีผลกระตุ้นกระบวนการอักเสบเมื่อได้รับยาพาราเซตตามอลเป็นเวลานาน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3836
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_313.pdf3.82 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น