กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3834
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorสายสมร นิยมสรวญ
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะอัญมณี
dc.date.accessioned2020-04-02T03:28:32Z
dc.date.available2020-04-02T03:28:32Z
dc.date.issued2562
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3834
dc.description.abstractอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจัดเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมทำรายได้ให้กับประเทศในฐานะสินค้าส่งออกที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสำคัญอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศไทย ปัจจุบันพลอย เนื้ออ่อนเป็นพลอยที่ตลาดให้ความนิยมเป็นเพิ่มมากขึ้น จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้พลอยเนื้ออ่อนหากสามารถเพิ่มความต้านทานการขูดขีได้ งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการสังเคราะห์ฟิล์มบางอลูมินาบนพลอยเนื้ออ่อนด้วยการตกสะสมในระดับอะตอมที่เพิ่มประสิทธิภาพด้วยพลาสมาไอน้ำ (Plasma Enhanced Atomic Layer Deposition : PE-ALD) โดยปฏิกิริยาระหว่าง Trimethylaluminum (TMA ) กับอนุมูล O* จากพลาสมาไอน้ำ และมีการควบคุมกำลังไฟ 145-150 วัตต์ ความดันในห้องเคลือบเริ่มต้นที่ 4× 10-2 ทอร์ โดยมีศึกษาอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงจำนวนการเคลือบ 400 - 800 รอบ และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิการเคลือบ 80 -300 องศาเซลเซียสพลอยเนื้ออ่อนที่ผ่านการเคลือบแล้วยังคงคุณลักษณะพื้นฐานของค่าดัชนีหักเหของแสง และค่าความถ่วงจำเพาะของค่าพื้นฐานของพลอยนั้น และคุณสมบัติทางแสงด้วยเทคนิค UV-VIS NIR spectroscopy ไม่แสดงการเปลี่ยนแปลงสีของอัญมณีที่ผ่านการเคลือบฟิล์มบาง การเคลือบฟิล์มบางบนโรสควอทซ์พบว่ามีความหนาเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิการเคลือบที่เพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน การเคลือบฟิล์มบางพลอยเพอริโดทำให้ความหนาลดลงเมื่อเพิ่มอุณหภูมิในการเคลือบพลอยเนื้ออ่อนที่ผ่านการเคลือบแล้วมีค่าความแข็งเพิ่มขึ้น โดยพบว่าพลอยเพอริโดซึ่งก่อนเคลือบมีค่าความแข็งที่ต่ำกว่าพลอยโรสควอทซ์ เมื่อเคลือบฟิล์มบางแล้วทำให้มีค่าความแข็งใกล้เคียงกับพลอยโรสควอทซ์ที่ไม่ผ่านการเคลือบ อย่างไรก็ตามอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นมีผลให้ค่าความแข็งที่เพิ่มขึ้นน้อยลง ดังนั้นการเคลือบฟิล์มบางด้วยการใช้ไอน้ำ ควรทำที่อุณหภูมิการเคลือบ 80 oC จะทาให้ได้ฟิล์มบางที่เพิ่มความแข็งของพลอยควอทซ์และเพอริโดได้มากที่สุดth_TH
dc.description.sponsorshipงานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560th_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectอุตสาหกรรมอัญมณีth_TH
dc.subjectเครื่องประดับth_TH
dc.subjectอัญมณี -- การเจียระไนth_TH
dc.subjectอัญมณีth_TH
dc.subjectสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัยth_TH
dc.titleการวิจัยและพัฒนาการเคลือบฟิล์มบางอลูมินาเพื่อเพิ่มความต้านทานต่อการขีดข่วนของอัญมณีเนื้ออ่อนด้วยเทคนิค Plasma-enhanced atomic layer deposition (PE-ALD) โครงการวิจัยต่อเนื่อง 2 ปี (ปีที่ 2)th_TH
dc.title.alternativeResearch and development of alumina protective thin film coating on semi-precious stones by Plasma-enhanced atomic layer deposition (PE-ALD)en
dc.typeResearchth_TH
dc.author.emailsaisamor@buu.ac.thth_TH
dc.year2562th_TH
dc.description.abstractalternativeGems and jewelry is one of the top 10 export products that makes a great income to our country. The semi-precious gemstones are becoming very popular in the market. However, they have a drawback on scratch resistance. This project focused on coating the semi-precious gemstones with alumina thin film with plasma-enhanced atomic layer (PEALD) deposition technique to provide a high translucence thin film that could enhance their hardness and scratch resistance. PE-ALD of the alumina thin film was created from the Trimethylaluminum (TMA) and plasma of water vapor as reactants. The process power and starting pressure in the chamber were controlled at 145-150 watt. and 4× 10-2 Torr. Effects of coating cycles and coating temperatures were among 400 - 800 cycles and 80 - 300 degree Celsius. The coated semi-precious gemstones still maintained their general properties as of their own types according to the specific gravity and refractive index. Moreover, their color was also not changed as observed by naked eyes, along with a confirmation from the absorption spectra from UV-VIS NIR spectroscopy. Thickness of the firm coated on rose quartz was increased with coating temperature. In contrast, the film thickness on peridot was decreased. The coated gemstones gained higher hardness detected with Vickers microhardness tester. The coated peridot was as hard as the uncoated rose quartz. Therefore, in coating alumina thin film with water plasma, coating temperature at 80 degree Celsius could enhance hardness of quartz and peridot, eventually.en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_308.pdf14.07 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น