กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3816
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาเครื่องประดับที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากแก้วอุณหภูมิต่ำที่ปราศจากตะกั่ว
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Development of Green Jewelry from Low-Temperature Lead-Free Glass
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สายสมร นิยมสรวญ
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะอัญมณี
คำสำคัญ: เครื่องประดับ
แก้ว
อัญมณี
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
บทคัดย่อ: การศึกษาคุณสมบัติของแก้วสีเพื่อการขึ้นรูปร่วมกับพลอยคอรันดัม โดยการผสมพลอยการ์เนต พลอยเพอริดอต และเหล็กออกไซด์ ในอัตราส่วนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดสีในแก้ว ทำการหลอมแก้วด้วยเตาหลอมไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส ศึกษาแก้วหลังการหลอมโดยนาแก้วที่ได้ในแต่ละส่วนผสม ไปตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงสีด้วยเครื่องยูวี วิสิเบิลสเปกโทรมิเตอร์ ตรวจวัดปริมาณองค์ประกอบธาตุในแก้วด้วยเครื่องเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนต์ ศึกษาคุณสมบัติความอ่อนตัวของแก้วสี เมื่ออบด้วยเตาไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 600, 650 และ 700 องศาเซลเซียส ทดสอบอุณหภูมิการขึ้นรูปร่วมกับพลอยด้วยเตาอบไฟฟ้าสังเกตการเปลี่ยนแปลงของแก้วที่ติดกับเศษพลอย และทดสอบการเกาะติดด้วยวิธีการตกกระแทกในระยะสูงจากพื้น 1.5 เมตร ผลการทดลอง พบว่าการเปลี่ยนแปลงสีของแก้วหลังการหลอม แก้วที่เติมพลอยการ์เนต พลอยเพอริดอต และเหล็กออกไซด์ มีสีต่างกัน เนื่องจากธาตุให้สีของพลอยแต่ละชนิดต่างกัน แก้วหลังการหลอมทุกสูตรจะมีสีเข้มขึ้นตามปริมาณของธาตุให้สีที่อยู่ในพลอยที่เติมลงไปคุณสมบัติความอ่อนตัวพบว่า แก้วที่เติมพลอยเพอริดอต และเติมเหล็กออกไซด์ มีความอ่อนตัวมาก ส่วนแก้วที่เติมพลอยการ์เนต ต้องเติมมากถึง 15 เปอร์เซ็นต์ตามน้ำหนัก จึงจะมีความอ่อนตัวใกล้เคียงกับแก้วสูตรอื่น ๆ อุณหภูมิการขึ้นรูปร่วมกับพลอยคอรันดัม พบว่า แก้วมีอุณหภูมิการทำงานได้ดีที่ 700 องศาเซลเซียส ได้แก่ แก้วที่ผสมพลอยเพอริดอต และแก้วที่ผสมเหล็กออกไซด์ ผลการการเกาะติด พบว่าแก้วที่สามารถทนการกระแทกได้ดีคือ แก้วที่เติมพลอยเพอริดอตและแก้วที่เติมเหล็กออกไซด์ การศึกษาครั้งนี้สามารถสรุปได้ว่าแก้วที่ผสมพลอยต่างชนิดกันในอัตราส่วนที่ต่างกันมีผล ต่อการขึ้นรูปร่วมกับพลอยคอรันดัม
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3816
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_345.pdf6.94 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น