กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3737
ชื่อเรื่อง: ชนิดของอาหารต่อการสืบพันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์ปลาบู่ทะเล วงศ์ Gobiidae
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Effect of Different feed types on Reproduction of Goby Broodstock in the Family Gobiidae
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศิรประภา ฟ้ากระจ่าง
ปรารถนา ควรดี
ดวงทิพย์ อู่เงิน
ธนกฤต คุ้มเศรณี
ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาชนิดของอาหารที่เหมาะสมต่อการสืบพันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์ปลาบู่แก้มฟ้า โดยเปรียบเทียบชนิดของอาหารที่แตกต่างกัน 5 ชนิด ได้แก่ กุ้งสด (T1) หมึกสด (T2) กุ้งผสมหมึกสด (T3) อาหารเจลาติน (T4) และอาหารสำเร็จรูป (T5) ระยะเวลาการทดลอง 6 เดือน ผลการวิจัยพบว่าการเลี้ยง พ่อแม่พันธุ์ปลาบู่แก้มฟ้า ด้วยอาหารเจลาตินภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ได้แก่ อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 27.2 - 29.3 °C ความเค็มอยู่ระหว่าง 33 - 36 ppt ค่าความเป็นด่างอยู่ระหว่าง 80 - 140 มล./ล. และแอมโมเนีย - ไนโตรเจนไม่เกิน 0.08 มล./ล. ส่งผลทำให้พ่อแม่พันธุ์มีการสืบพันธุ์และวางไข่อย่างต่อเนื่อง โดยมีความถี่ในการวางไข่สูงสุด 15 ครั้ง มีจำนวนลูกปลาแรกฟักสูงสุดอยู่ระหว่าง 11,223 - 77,280 ตัว และมีอัตราการฟักไข่สูงสุดอยู่ระหว่าง 50 - 100 % ผลการวิจัยนี้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาบู่แก้มฟ้าในเชิงพาณิชย์ และการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3737
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_229.pdf716.73 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น