กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3695
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorภัทรวดี ศรีคุณ
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
dc.date.accessioned2019-10-07T06:29:48Z
dc.date.available2019-10-07T06:29:48Z
dc.date.issued2562
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3695
dc.description.abstractผึ้งชันโรงเป็นผึ้งที่มีขนาดเล็ก และไม่มีเหล็กใน ที่เกษตรกรในเขตภาคตะวันออก ของประเทศไทยนิยมเลี้ยงเพื่อประโยชน์ในการผสมเกสรช่วยขยายพันธุ์พืชผล น้ำผึ้งนั้นได้มี รายงานการใช้ทางยามาเป็นเป็นเวลานาน เช่น ใช้เพื่อสมานแผล มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย และฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ เป็นต้น การศึกษาใน ประเทศไทยรวมทั้งต่างประเทศส่วนมากเป็นการศึกษาจากผึ้งสายพันธุ์ที่มีเหล็กใน ดังนั้น การวิจัยนี้จึงต้องการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของน้ำผึ้งจากผึ้งชันโรง สายพันธุ์ขนเงิน วิธีการและผลการทดลอง ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ พบว่าน้ำผึ้งที่ได้จากป่าชายเลนนั้น มีฤทธิ์ สูงกว่าน้ำผึ้งที่ได้จากสวนผลไม้และน้ำผึ้งจิตรลดา มีค่า IC50 เท่ากับ 19.82±1.82, 62.27±3.95 % (w/v) และไม่สามารถหาค่าได้ ตามลำดับ โดย DPPH assay และน้ำผึ้งจากทุกแหล่งมีฤทธิ์ใน การต้านการอักเสบ ด้วยวิธี Proteinase inhibitory assay และ มีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของ ต่อเชื้อ S. aureus และ S. epidermidis ซึ่งเป็นแบคทีเรียแกรมบวก และยับยั้งการสร้างแอดวานซ์ ไกลเคชันเอนด์โพรดัคท์ โดยน้ำผึ้งจิตรลดามีความสามารถในการได้สูงกว่าน้ำผึ้งจากอีก 2 แหล่ง สรุปและอภิปราย พบฤทธิ์ของการต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านการอักเสบ ฤทธิ์ยับยั้งการ เจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก และฤทธิ์ยับยั้งการสร้างแอดวานซ์ไกลเคชันเอนด์ โพรดัคท์ของน้ำผึ้งจากสวนผลไม้ ป่าชายเลนและน้ำผึ้งจิตรลดา โดยฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจะพบ สูงสุดในน้ำผึ้งจากชันโรงที่ได้จากป่าชายเลน ส่วนฤทธิ์อื่น ๆ พบว่าน้ำผึ้งจิตรลดามีแนวโน้มของฤทธิ์ สูงกว่าth_TH
dc.description.sponsorshipสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectชันโรงth_TH
dc.subjectผึ้ง - - การเลี้ยงth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
dc.titleโครงการตรวจสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของน้้าผึ้งชันโรงth_TH
dc.title.alternativeDetermination of pharmacological activity of honey from stingless beesth_TH
dc.typeResearchth_TH
dc.author.emailpattaravadees@buu.ac.thth_TH
dc.year2562th_TH
dc.description.abstractalternativeIntroduction Stingless has been known to use in agriculture, especially in Eastern Thailand, for a long time. They are used to fertilize plants including fruit trees. Moreover, honey has been used in Ayuravedic for thousand years such as wound healing, anti-inflammation, anti-oxidant and anti-bacterium. However, most of studies investigated the honey from sting-available bee species, not stingless bees. Therefore, this study aims to study bioactivities of honey from stingless bees. Methods Anti-oxidant activity was found in honey from mangrove forest higher than in fruit orchard or Jitralada honey at IC50 19.82±1.82, 62.27±3.95 % (w/v) which Jitralada honeny could not be determined by DPPH assay. All kinds of kiney showed activity of anti-inflammation, anti-bacterium (gram positive bacilli) and antiAGEs formation whereas the honey of Jitralada brand shwed the hight potency than other 2 honey samples from mangrove forest and fruit orchard. Results and Conclusion Anti-oxidant, anti-inflammatory, anti-bacterial activities and anti-AGEs formation were found in honey samples from fruit orchard, mangrove forest and Jitralada brand. The anti-oxidant effect shwed the highest potency in honey from mangrove forest whereas the anti-inflammation, andtibacterium and anti-AGEs formation tend to be found the highest potency in Jitralada honey.th_TH
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_182.pdf5.58 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น