กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3625
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorสมถวิล จริตควร
dc.contributor.authorสุดารัตน์ สวนจิตร
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-07-18T02:43:05Z
dc.date.available2019-07-18T02:43:05Z
dc.date.issued2562
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3625
dc.description.abstractการศึกษานี้ได้คัดแยกจุลินทรีย์ทะเลกลุ่มทรอสโทไคตริดส์จากใบไม้ป่าชายเลนที่ร่วงหล่น บริเวณป่าชายเลน 3 แห่ง ได้แก่ สถานีที่ 1 แหลมแม่นกแก้ว จังหวัดจันทบุรี สถานีที่ 2 ศูนย์ศึกษา การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี และสถานีที่ 3 สถานี พัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (ท่าสอน) จังหวัดจันทบุรี ได้ทั้งสิ้น 14 ชนิด จำนวน 1,525 ไอโซเลท ได้แก่ Aurantiochytrium limacinum, Aurantiochytrium sp.1, Aurantiochytrium sp.2, Aurantiochytrium sp.3, Parietichytrium sarkarianum , Shizochytrium sp.2, Thraustochytriidae sp.8, Thraustochytriidae sp.9, Thraustochytriidae sp.10, Thraustochytriidae sp.11, Thraustochytriidae sp.12, Thraustochytriidae sp.13, Thraustochytriidae sp.14, Thraustochytriidae sp.15 ในฤดูฝนมีความถี่ของการพบ (Frequency of Occurrence) อยู่ในช่วง 5-75 เปอร์เซ็นต์ โดย Thraustochytriidae sp.14 มี ความถี่ของการพบสูงสุด (75 เปอร์เซ็นต์) ส่วนทรอสโทไคตริดส์ที่คัดแยกในฤดูแล้งมีความถี่ของการพบอยู่ในช่วง 5-85 เปอร์เซ็นต์ โดย Aurantiochytrium sp.1 กับ Thraustochytriidae sp.14 มี ความถี่ของการพบสูงที่สุด (85 เปอร์เซ็นต์) สำหรับกรดไขมันดีเอชเอ (Docosahexaenoic acid) พบว่า Aurantiochytrium limacinum มีปริมาณเฉลี่ยสูงสุดในฤดูฝนเท่ากับ 145.91±18.97 มิลลิกรัมต่อกรัมน้ำหนักแห้ง (32.91±2.57 % of total FA) สำหรับปริมาณเออาร์เอ (Arachidonic acid) และอีพีเอ (Eicosapentaenoic acid) พบสูงสุดใน Schizochytrium sp.2 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.35±0.20 มิลลิกรัมต่อกรัมน้ำหนักแห้ง (5.21±0.43 และ 5.74±0.29 มิลลิกรัมต่อกรัมน้ำหนักแห้ง (12.75±0.40 % of total FA) ตามลำดับ ส่วนปริมาณดีพีเอ (Docosapentaenoic acid) พบเฉลี่ยสูงสุดใน Thraustochytriidae sp.9 เท่ากับ 34.38±2.09 มิลลิกรัมต่อกรัมน้ำหนักแห้ง (7.18±0.29 % of total FA) ส่วนชีวมวลพบสูงสุดใน Thraustochytriidae sp.8 (17.81-22.43 กรัมต่อลิตร) จะเห็นว่าทรอสโทไคตริดส์มีศักยภาพสูงในการเป็นแหล่งกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง โดยเฉพาะดีเอชเอที่ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรือเชิงพาณิชย์ต่อไปth_TH
dc.description.sponsorshipงานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560th_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectระบบนิเวศชายฝั่งth_TH
dc.subjectความหลากหลายทางชีวภาพth_TH
dc.subjectทรอสโทโคตริดส์th_TH
dc.subjectป่าชายเลนth_TH
dc.subjectกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงth_TH
dc.subjectสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาth_TH
dc.titleทรอสโทไคตริดส์จากระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดจันทบุรี (ป่าชายเลน): ความหลากหลายทางชีวภาพและการคัดแยกเพื่อจัดทำฐานข้อมูลและการนำไปใช้ประโยชน์th_TH
dc.title.alternativeThraustochytrids Along Coastal Ecosystem of Chathaburi Province (Mangrove): Biodiversity, Screening and Isolation for Database and Utilitiesen
dc.typeResearch
dc.author.emailsomtawin@buu.ac.th
dc.author.emailsudarat@buu.ac.th
dc.year2562
dc.description.abstractalternativeScreening and isolation of thraustochytrids from fallen senescent mangrove leaves of 3 stations in Chanthaburi Province: Laem Mae Nok Kaew (S1), Kung Krabaen Bay Royal Development Study Center (S2), and Mangrove Resources Development Station 2 Tha Son (S3). A total of 1,525 thraustochytrid isolates were obtained, classified into 14 species, namely, Aurantiochytrium limacinum , Aurantiochytrium sp.1, Auranti ochytrium sp.2, Aurantiochytrium sp.3, Parietichytrium sarkarianum , Shizochytrium sp.2, Thraustochytriidae sp.8, Thraustochytriidae sp.9, Thraustochytriidae sp.10, Thraustochytriidae sp.11, Thraustochytriidae sp.12, Thraustochytriidae sp.13, Thraustochytriidae sp.14, Thraustochytriidae sp.15. Frequency of occurrence of thraustochytrids in the rainy season ranged from 5-75%, which Thraustochytriidae sp.14 had the highest as 75%. While thraustochytrids in the dry season had frequency of occurrence ranged from 5-85%, which Aurantiochytrium sp.1 and Thraustochytriidae sp.14 had the highest as 85%. For fatty acid composition in thraustochytrids, the average content of DHA (Docosahexaenoic acid) was found in Aurantiochytrium limacinum which represented as 145.91±18.97 mg/g dry weight (32.91±2.57 % of total fatty acid). Arachidonic acid (ArA) and eicosapentaenoic acid (EPA) were highest in Schizochytrium sp.2 as 2.35±0.20 mg/g dry weight (5.21±0.43 % of total fatty acids) and 5.74±0.29 mg/g dry weight (12.75±0.40 % of total fatty acids), respectively. High content of Docosapentaenoic acid (DPA) were revealed in Thraustochytriidae sp.9 as 34.38±2.09 mg/g dry weight (7.18±0.29 % of total fatty acid). The highest biomass of Thraustochytriidae sp.8 were revealed as 22.49 g/L, followed by Thraustochytriidae sp.11 as 9.39-20.71g/L, respectively. It is indicated that thraustochytrids have high potential for the source of polyunsaturated fatty acids, especially DHA, as an applicable for aquaculture or further commercial usesen
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_115.pdf3.57 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น