กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3573
ชื่อเรื่อง: กลไกการสังเคราะห์เอสโตรเจนในสมองชรา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The mechanism of estrogen biosynthesis in the aged brain
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศิริพร จำเนียรสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
คำสำคัญ: ความจำผิดปกติในวัยชรา -- การรักษา
เอสโตรเจน -- ผลกระทบทางสรีรวิทยา
เอสโตรเจน -- การสังเคราะห์
สเตียรอยด์ฮอร์โมน -- การสังเคราะห์
สเตียรอยด์ฮอร์โมน -- การใช้รักษา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: เป็นที่ทราบกันดีว่าไม่พียงแต่เอสโตรเจนที่สังเคราะห์ขึ้นจากต่อมเพศ แต่รวมถึงเอสโตรเจนที่สังเคราะห์ในสมองส่วนฮิปโปแคมป์สด้วยที่มีบทบาทสําคัญต่อกระบวนการสร้างความจํา อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพของของการให้เอสโตรเจนเพื่อรักษาภาวะความจําเสื่อมลดลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันนี้ยังไม่ทราบถึงบทบาทของเอสโตรเจนที่สังเคราะห์จากฮิปโปแคมปัสในภาวะชรา งานวิจัยครั้งนี้จึงมีสมมุติฐานว่าการที่ประสิทธิภาพของการให้เอสโตรเจนลดลงในภาวะชรานั้นขึ้นกับเอสโตรเจนที่สังเคราะห์จากฮิปโปแคมปัส คณะผู้วิจัยจึงทดสอบสมมุติฐานในหนูแรทเพศเมียอายุ 2 5 10 19 เดือน โดยการวัดปริมาณของเอสโตรเจนในเนื้อเยื่อสมองทั้งส่วน ฮิปโปแคมปัสและซีรีบรัลคอร์เท็กซ์ การแสดงออกของตัวรับเอสโตรเจน และเอนไซมUที่สําคัญต่อการกระบวนการสังเคราะห์สเตียรอย์ ได้แก่ StAR และ P450scc เนื่องจากการทดลองก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่ระดับของเอสโตรเจนในเลือดไม่สัมพันธ์กับระดับของความสามารถในการจําได้ ในภาวะชรา ในทางตรงกันข้าม ระดับของเอสโตรเจน และตัวรับเอสโตรเจน ลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสของหนูแรทเพศเมียอายุ 19 เดือน เมื่อเทียบกับกลุ่มที่อายุน้อยกว่า มากไปกว่านี้การแสดงออกของ เอนไซม์ StAR และ P450scc มีการลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติในกลุ่มที่อายุ 19 เดือน เช่นเดียวกัน จากทั้งหมด นี้สามารถสรุปได้ว่าน่าจะมีปัจจัยบางอย่างเมื่อสมองเขาสู่ภาวะชราและมีบทบาทสําคัญในการยับยั้งกระบวนการสังเคราะห์เอสโตรเจนในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสของหนูชรา ซึ่งทําให้เกิดการสูญเสียความสามารถในการจําในที่สุด
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3573
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_029.pdf2.09 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น