กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3369
ชื่อเรื่อง: คุณภาพใบส่งตรวจทางรังสีวิทยาของงานรังสีวิทยาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Quality of radiology request forms of division of radiology and nuclear medicine, Burapha University Hospital
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เกศราภรณ์ ขาววิเศษ
ศรสุภา ลิ้มเจริญ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
คำสำคัญ: รังสีวิทยา
รังสีวิทยาทางการแพทย์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2559
บทคัดย่อ: วัตถุประสงค์ คุณภาพใบส่งตรวจทางรังสีวิทยามีผลต่อคุณภาพการดูแลผู้ป่วย ใบส่งตรวจทางรังสีวิทยาที่ดี ควรมีข้อมูลสำคัญที่จำเป็นครบถ้วนการศึกษานี้จึงได้สำรวจคุณภาพใบส่งตรวจทางรังสีวิทยาของโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา วิธีการ ศึกษาข้อมูลย้อนหลังจากกลุ่มตัวอย่างใบส่งตรวจทางรังสีวิทยา ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ผลการศึกษา จากจำนวนตัวอย่างใบส่งตรวจทางรังสีวิทยา จำนวน 1,188 ใบ แบ่งเป็น เอกซเรย์ทั่วไป จำนวน 391 ใบ (ร้อยละ 32.9) อัลตร้าซาวด์ จำนวน 308 ใบ (ร้อยละ 25.9) เอกซเรย์เต้านม จำนวน 197 ใบ (ร้อยละ 16.6) และเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 292 ใบ (ร้อยละ 24.6) มีการระบุผู้ป่วย (ชื่อ-สกุล และ เลขโรงพยาบาล) ครบร้อยละ 100 ในทุกชนิดการตรวจ ใบคำสั่งอัลตร้าซาวด์มีความสมบูรณ์ของข้อมูลคนไข้มากที่สุดคิดเป็น ร้อยละ 95.17 รองลงมาคือใบคำสั่งเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 93.76 ใบคำสั่งเอกซเรย์เต้านม 88.83 และลำดับ สุดท้ายคือ ใบคำสั่งเอกซเรย์ทั่วไป ร้อยละ 72.86 ซึ่งขาด 2 ข้อมูลที่สำคัญคือเหตุผลในการส่งตรวจมีการให้ข้อมูลร้อยละ 36.57 และข้อมูลทางคลินิกมีการให้ข้อมูล ร้อยละ 22.25 สรุป คุณภาพใบส่งตรวจทางรังสีวิทยาของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาส่วนใหญ่ค่อนข้างสมบูรณ์การขาด ข้อมูลที่จำเป็นในใบส่งตรวจทางรังสีวิทยาพบมากที่สุดในใบส่งตรวจเอกซเรย์ทั่วไปซึ่งเป็นการตรวจในสัดส่วนที่มากที่สุดของการให้บริการทางรังสีวิทยา Objective Quality of radiology request forms impact on the quality of patient care. Completion of the radiology request forms is required for standard. This study was designed to investigate the adequacy of completion of radiology request forms of Burapha University hospital. Design We reviewed radiology request forms from Out Patient Departments of Burapha Universityhospital from 1st December 2015 to 31st May 2016 Results There were 1,188 of sample request forms. Of these, 391 (32.9%) were from general x-ray, 308 (25.9%) were from ultrasound, 197 (16.6%) were from mammography and 292 (24.6%) were from computed tomography (CT). All the request had names and hospital numbers. The most complete request forms were ultrasound (95.17%). The second were CT (93.76%). The third were mammography (88.83%), while the least were general x-ray (72.86%). The reason of requesting and clinical information were completely filled in only 36.75% and 22.25% respectively of general x-ray request. Conclusions Radiology request forms of Burapha University hospital were almost complete. The most incompletely filled forms were from general x-ray that was the most part of radiology services of Burapha University hospital.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3369
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
med4n1p1-8.pdf355.71 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น