กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/335
ชื่อเรื่อง: แนวโน้มความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Tendency of the need for the graduates from the department of oriental languages, faculty of humanities and social sciences Burapha university
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ปานเสก อาทรธุระสุข
วิไล ลิ่มถาวรานันต์
สุนทรี ลาภรุ่งเรือง
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: การสำรวจทัศนคติของนายจ้าง
บัณฑิต - - การจ้างงาน - - ไทย (ภาคตะวันออก)
บัณฑิต - - การติดตามผล
บัณฑิต - - อุปทานและอุปสงค์ - - วิจัย
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2553
สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/335
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น