กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3346
ชื่อเรื่อง: การศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองท้องถิ่น ด้วยวิธีการประวัติศาสตร์บอกเล่า: กรณีศึกษาตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A study of oral history of local history of economy and politics: Case study Krasaebon subdistrict, Klaeng district, Rayong province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: โอฬาร ถิ่นบางเตียว
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
คำสำคัญ: ประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่า
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
ระยอง - - ภาวะเศรษฐกิจ
สาขาสังคมวิทยา
วันที่เผยแพร่: 2559
บทคัดย่อ: บทความนี้เป็นการนำเสนอการการศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองท้องถิ่น ด้วยวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์บอกเล่า โดยผู้เขียนได้เลือกพื้นที่ตำบลกระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง เป็นกรณีศึกษาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองท้องถิ่น จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้อาวุโสในชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดข้อมูลจากบรรพบุรุษ ด้วยการบอกเล่าสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น และข้อมูลตรงจากผู้จากประสบการณ์ของตัวเองในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองขอการศึกษาประวัติศาสตร์บอกเล่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองท้องถิ่น ตั้งแต่รากเหง้าชาติพันธุ์ของบรรพบุรุษ การอพยพของบรรพบุรุษมาตั้งรกรากในพื้นที่ตำบลกระแสนบน วีระประวัติของบรรพบุรุษที่สร้างความภาคภูมิใจของคนในชุมชน การตั้งชื่อหมู่บ้าน ระบบเศรษฐกิจแรกเริ่มในชุมชน สภาพการดำรงชีพและความสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชน การจัดการปกครองตนเองของชุมชน บทบาทของรัฐและกลไกราชการในพื้นที่ บทบาทของนายทุนในระยะเริ่มต้น และการขยายตัวของตลาดและระบบเศรษฐกิจทุนนิยมท้องถิ่นสิ่งสำคัญที่ผู้เขียนได้จากการใช้วิธีการประวัติศาสตร์บอกเล่าในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่นอกเหนือจากข้อมูลจากข้อประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองของท้องถิ่นตำบลกระแสบน สิ่งที่ผู้เขียนได้รับและสัมผัสได้ คือ อารมณ์ ความรู้สึกความภาคภูมิใจของชาวบ้าน ทีได้ครอบครองและความเป็น เจ้า ของประวัติศาสตร์ของตนเอง ผู้เขียนได้เห็นความสุขจากการร่วมกันทบทวนความทรงจำระหว่างชาวบ้านกับชาวบ้านด้วยกัน โดยมีผู้เขียนเป็นคนกลาง และเขายินดีถ่ายทอดให้ผู้เขียนด้วยการเล่าให้ฟัง ทำให้ผู้เขียนได้รับรู้ข้อมูลประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของชาวบ้านที่ไม่เคยถูกบันทึกในประวัติศาสตร์ชาติและพร้อมจะพล่าเลือนไปกับวันเวลา ผู้เขียนหวังใจว่าคงจะดีไม่น้อยถ้าประวัติศาสตร์ของชาวบ้านประชาชนในท้องถิ่นถูกบรรจุและเล่าขาน บอกเล่ากันต่อในชุมชนผ่านโรงเรียนในท้องถิ่นโดยผู้อาวุโสชุมชนตำบลกระแสบน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3346
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
bpe4n2p1-29.pdf1.16 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น