กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3325
ชื่อเรื่อง: Development of a day trip to Angsila village to serve Thai tourists' expectation
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Suthasinee Susiva
Archaree Chonteragul
Graduate School of Commerce
คำสำคัญ: Expectation (Psychology) Tourists
Tourism
วันที่เผยแพร่: 2012
บทคัดย่อ: The purpose of this study was to examine factors that is influencing development of a day trip to Angsila village to serve Thai tourists’ expectations by individual factors, expectations and destination attributes that offer a one day trip plan to Angsila village for tourists to improve the tourist attractions by understanding the Thai tourists’ expectations. Twelve of Angsila’s important expected destination attributes were identified. A structured questionnaire was used. Four hundred and twenty (420) Thai tourists visiting Angsila’s 133 year old market were selected as samples. Discriminant analysis predicted the results of this study. The results show that, from Angsila’s attractive attributes, only five destination attributes represent how to develop a suitable day trip for Thai tourists. There five destination attributes include Angsils’s landscape, rest and relaxation, special animals, cheap and fresh seafood, and mortar.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3325
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
gbr16n2p37-48.pdf1.32 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น