กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3324
ชื่อเรื่อง: Factors affection the decision to choose entry mode to Thai market by Chinese consulting firms based on the application of Uppsala model
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Krit Jarinto
Huang Dongjiang
Graduate School of Commerce
คำสำคัญ: Competition
Consulting firms
International
International trade
วันที่เผยแพร่: 2012
บทคัดย่อ: The purpose of this study was to investigate the factors affecting the decision to choose entry mode to Thai market by Chinese consulting firms based on the application of Uppsala model. This research focused on the explainarion of the conceptual framework based on the Uppsala model to investigate Chinese counsulting services business internationalization process. Therefore, this study is a conceptual framework research. More, this study is to assess the process of internationalization of Chinese consulting firms in expanding overseas business and to recommend the implementation of this research to choose entry mode for internationalization consulting service business in Thailand. Though the analysis was done by the researcher, the most appropriate entry mode is joint ventures, and the rest is strategic alliance and wholly owned subsidiaries. The economic situation, the foreign business laws and regulations and the needs of foreign clients are the top three important factors affecting the decision to choose entry mode to Thai market by Chinese consulting firms. Chinese management consulting industry is still in a development and growth stage, whereas expansion and merger is the trend, and the prospect of Chinese consulting firm business in Thailand is optimistic.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3324
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น