กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3304
ชื่อเรื่อง: ทักษะการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กอนุบาลของนิสิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย: การบูรณาการศาสตร์ทางการศึกษาปฐมวัยสู่การสอนในบริบทท้องถิ่นชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Experiences management skill for preschool children of early childhood student teachers: Integration of sciences in early childhood educatio for teaching in Chonburi context
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศิรประภา พฤทธิกุล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การศึกษาขั้นอนุบาล
การศึกษาปฐมวัย
การสอน
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2558
บทคัดย่อ: การศึกษาเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนรายวิชาการสอนวิชาเอกเกี่ยวกับทักษะการจัดการณ์สำหรับเด็กอนุบาลของนิสิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและกระบวนการบูรณาการศาสตร์ทางการศึกษาปฐมวัยสู่การสอนในบริบทท้องถิ่นชลบุรี ผู้เข้าร่วมการวิจัย คือ นิสิตสาขาวิชาการศึกษาประถมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนรายวิชา 400410 บูรณาการการจัดการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย 1 ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 รวมจำนวน 41 คน การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ เทคนิคการสังเกต เทคนิคที่ไม่ได้จากการสังเกต และเทคนิคการประเมิน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ความถี่ ร้อยละ ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้ 1.นิสิตพัฒนาทักษะการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กอนุบาลด้านการจัดการจัดทำแผน ด้านการสอนจุลภาคและการสอนในบริบทจริง นิสิตสามารถบูรณาการสาระที่ควรรู้กับการส่งเสริมคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา และทักษะชีวิต ผ่านกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างหลากหลาย สอนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนำไปสู่วัตถุประสงค์ที่วางไว้มีความสามารถที่เหมาะสมในการจัดการชั้นเรียน การประเมินผล การใช้สื่อการสอน การสื่อสาร และมีบุคลิกภาพที่ดี ภายหลังการเข้าร่วมวิจัย นิสิตร้อยละ 90.24 มีคะแนนรวามการประเมินทักษะการจัดการจัดประสบการณ์ในระดับดีมาก 2.กระบวนการบูรณาการศาสตร์ทางการศึกษาปฐมวัยสู่การสอนในบริบทท้องถิ่นชลบุรี จำแนกขั้นตอนได้ 8 ระยะ ได้แก่ 1) ระยะเตรียมการบูรณาการ 2) ระยะวางแผนการจัดประสบการณ์ฉบับร่าง 3) ระยะปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ์ฉบับร่าง 4) ระยะปฏิบัติการสอนจุลภาค 5) ระยะปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ์ฉบับทดลองสอน 6) ระยะปฏิบัติการสอนในบริบทจริง 7) ระยะปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ์ฉบับสมบูรณ์ และ8) ระยะสรุปและรวบรวมการเรียนรู้
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3304
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
edusocial11n2p83-96.pdf987.44 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น