กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/328
ชื่อเรื่อง: พฤติกรรมผู้นำของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Behavioral leaderships of the sub-district administrative municipality president in Chonburi province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุพจน์ บุญวิเศษ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: การปกครองท้องถิ่น - - ไทย - - ชลบุรี
นายกเทศมนตรี - - ไทย - - ชลบุรี
ผู้นำชุมชน - - ไทย - - ชลบุรี
ภาวะผู้นำ
สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2550
สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 4 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้นำที่เป็นจริงและที่ควรจะเป็นของนายกเทศมนตรีตำบลในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ตามทัศนะของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล ผู้ใกล้ชิดนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล และประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาล 2) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมผู้นำของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลที่เป็นจริงและที่ควรจะเป็นพื้นที่จังหวัดชลบุรี ตามทัศนะของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล ผู้ใกล้ชิดนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล และประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบล 3) เพื่อศึกษารูปแบบผู้นำตามพฤติกรรมผู้นำที่เป็นจริงของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ตามการประเมินตนเองของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล และ 4) เพื่อศึกษารูปแบบผู้นำตามพฤติกรรมผู้นำที่เป็นจริง ของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ตามทัศนะของผู้ใกล้ชิดนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล และประชาชนที่อาศัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบล โดยข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้มากจากการเลือกนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล 20 คน และการสุ่มผู้ใกล้ชิดนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล จำนวน 408 คน และประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล จำนวน 1,978 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of Variance) และการสอบภายหลัง (Post Hoc) โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe's method) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. พฤติกรรมผู้นำที่ควรจะเป็นด้านโครงสร้างการริเริ่มตามทัศนะของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลในจังหวัดชลบุรี ส่วนมากอยู่ในระดับมากที่สุด ในทพนองเดียวกันพฤติกรรมผู้นำของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ที่เป็นจริงและควรจะเป็นในด้านโครงสร้างริเริ่ม และด้านจินตอาทร (ตามทัศนะของนายกเทศมนตรีตำบล ผู้ใกล้ชิดนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล และประชาชน) อยู่ในระดับมาก 2. มีความแตกต่างระหว่างทัศนะของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล ผู้ใกช้ชิดนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล และประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลต่อพฤติกรรมผู้นำของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลที่เป็นจริงและที่ควรจะเป็น อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 3. จากการประเมินตนองของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล พบว่า ส่วนใหญ่นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี มีรูปแบบผู้นำที่เป็นจริงแบบประชาธิปไตย มากที่สุด ส่วนรองลงมาเป็นแบบตามสบาย 4. จากการประเมินตามทัศนะของผู้ใกล้ชิดนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล และประชาชนที่อาศัยในเขตพื้นที่เทศบาล พบว่า ส่วนใหญ่นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี มีรูปแบบผู้นำที่เป็นจริงแบบประชาธิปไตยมากที่สุด ส่วนรองลงมาเป็นแบบตามสบาย
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/328
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น