กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3261
ชื่อเรื่อง: แนวทางการเส่งเสริมจริยธรรมสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับท้องถิ่น
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Ethics promotion guidline for a person holding political position in the local level
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สมหมาย แจ่มกระจ่าง
ธนนันท์ สิงหเสม
สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การปกครองท้องถิ่น
การพัฒนาจริยธรรม
จริยธรรม
นักการเมือง - - แง่ศีลธรรมจรรยา
สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2558
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัญหาการปฏิบัติตามมาตฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น ตามทัศนะของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและผู้ปฏิบัติงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2) เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับท้องถิ่นที่สอดคล้องกับประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยแบบผสม (Mix Methods) โดยเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 870 คน และวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก รวม 32 คน และการสนทนากลุ่ม 13 คน ผลการวิจัย พบว่า ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับท้องถิ่นและข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยรวมมีปัญหาการ)ฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 10 ประการ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (X ̅ = 2.63) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน มีปัญหาการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (X ̅ = 2.73) เป็นอันดับแรก แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับท้องถิ่นที่เหมาะสม มีดังนี้1) การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมและการดำเนินการด้านจริยธรรม 2) การสร้างองค์ความรู้และสร้างความตะหนักในการพัฒนาจริยธรรม 3) การสร้างและพัฒนาทักษะกระบวนการบริหารจัดการที่เหมาะสม 4) การส่งเสริมจริยธรรมต้องเกิดจากจิตสำนึกภายใน 5) การสร้างเครือข่ายทางจริยธรรม 6) การไม่ใช้ช่องว่างทางกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือข้อบังคับ เพื่อกระทำการที่เป็นประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง 7) การยกย่องเชิดชูบุคคลที่ทำความดี 8) การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 9) การเชื่อมโยงและการบูรณาการการทำงาน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3261
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
edusoc11n1p58-70.pdf178.88 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น