กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3210
ชื่อเรื่อง: การวิจัยและพัฒนากระบวนการนิเทศตามแนวการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Research and development of supervision process through lesson study approach for enhancing early childhood practicum students' learning organization competency
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศิรประภา พฤทธิกุล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การนิเทศการศึกษา
การบริหารการศึกษา
การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
การศึกษาปฐมวัย
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2557
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3210
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
edusoc10n1p245-260.pdf953.78 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น