กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3165
ชื่อเรื่อง: การรับรู้ประสบการณ์คลอดของผู้คลอดที่ได้รับการดูแลโดยนิสิตพยาบาล
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Perceptions on birth experience of parturients cared by student nurses
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อุษา เชื้อหอม
ธราภรณ์ เชื้อหอม
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การคลอด
นักศึกษาพยาบาล
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2542
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3165
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p12-24.pdf8.21 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น