กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3165
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorอุษา เชื้อหอม
dc.contributor.authorธราภรณ์ เชื้อหอม
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:21:20Z
dc.date.available2019-03-25T09:21:20Z
dc.date.issued2542
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3165
dc.language.isothth_TH
dc.subjectการคลอดth_TH
dc.subjectนักศึกษาพยาบาลth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์th_TH
dc.titleการรับรู้ประสบการณ์คลอดของผู้คลอดที่ได้รับการดูแลโดยนิสิตพยาบาลth_TH
dc.title.alternativePerceptions on birth experience of parturients cared by student nursesen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue3
dc.volume7
dc.year2542
dc.journalวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University
dc.page12-24.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p12-24.pdf8.21 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น