กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/309
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาวิธีการใช้สารติดตามเพื่อศึกษาการแพร่กระจายของสารปริมาณน้อยบริเวณบางปะกงเอสทูรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A tracer technique development for trace elements distribution study in the Bangpakong Estuary
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เผชิญโชค จินตเศรณี
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: การจัดการคุณภาพน้ำ
น้ำทะเล - - การวิเคราะห์ - - วิจัย
สารปริมาณน้อยในน้ำ
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2543
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/309
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น