กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3065
ชื่อเรื่อง: ผลของโปรแกรมการเตรียมคลอดต่อความรู้เกี่ยวกับการคลอด พฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดในระยะคลอดและความพึงพอใจต่อการใช้บริการคลอดของมารดาครรภ์แรก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The Effect of Childbirth Preparation Program on Labour Knowledge, Pain-Coping Behavior and Labour Service Satisfaction of Primiparas
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: รัชนันต์ ถิรรดา
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
คำสำคัญ: การคลอด
ความเจ็บปวด
สตรีมีครรภ์ - - สุขภาพและอนามัย
สตรีมีครรภ์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2548
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3065
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p10-22.pdf239.82 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น