กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3063
ชื่อเรื่อง: พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืนของนักศึกษาปริญญาตรีในจังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Night entertaining behavior among the undergraduate students in Chonburi province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์
ศรีวรรณ ยอดนิล
สมภพ จันทร์เงิน
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: นักศึกษา - - ไทย - - ชลบุรี
สถานเริงรมย์
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2558
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืนของนักศึกษาปริญญาตรีในจังหวัดชลบุรี และเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืน มูลเหตุจูงใจทางอารมณ์สัมพันธภาพครอบครัว และสัมพันธภาพกับเพื่อนของนักศึกษาปริญญาตรีในจังหวัดชลบุรี จำแนกตามเพศ ที่พักอาศัยขณะศึกษา รายรับต่อเดือน แหล่งที่มาของรายได้และสถานภาพครอบครัว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาในเขตจังหวัดชลบุรีปีการศึกษา 2557 จำนวนทั้งสิ้น 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage)ค่าเฉลี่ย (Mean)ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า 1. พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืนของนักศึกษาปริญญาตรีในจังหวัดชลบุรีพบว่า จำแนกตามเพศ แหล่งที่มาของรายได้ ไม่แตกต่างกัน ส่วนจำแนกตามที่พักอาศัยขณะศึกษา รายรับต่อเดือนสถานภาพครอบครัว แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. มูลเหตุจูงใจทางอารมณ์ในการเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืนของนักศึกษาปริญญาตรีในจังหวัดชลบุรีพบว่า จำแนกตามแหล่งที่มาของรายได้ ไม่แตกต่างกัน ส่วนจำแนกตามเพศ ที่พักอาศัยขณะศึกษา รายรับต่อเดือนสถานภาพครอบครัว แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. สัมพันธภาพครอบครัวของนักศึกษาปริญญาตรีในจังหวัดชลบุรี พบว่าจำแนกตามรายรับต่อเดือน ไม่แตกต่างกัน ส่วนจำแนกตามเพศ ที่พักอาศัยขณะศึกษา แหล่งที่มาของรายได้ สถานภาพครอบครัว แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. สัมพันธภาพกับเพื่อนของนักศึกษาปริญญาตรีในจังหวัดชลบุรี พบว่าจำแนกตาม ที่พักอาศัยขณะศึกษารายรับต่อเดือน แหล่งที่มาของรายได้ สถานภาพครอบครัว ไม่แตกต่างกัน ส่วนจำแนกตามเพศ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3063
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
edusocial10n2p40_49.pdf134.9 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น