กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3037
ชื่อเรื่อง: เจตคติ บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง และความตั้งใจในการปฏิบัติเพื่อการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพงานผู้ป่วยนอก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Attitude, subjective norms and practical intentions for patient advocacy of professional nurses in the out patient department in hospitals under Bangkok Metropolitan Administration
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อารีรัตน์ ขำอยู่
จุฬาลักษณ์ บารมี
เรณา พงษ์เรืองพันธุ์
กนกวรรณ มงคล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: พยาบาล - - ทัศนคติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
สิทธิผู้ป่วย
โรงพยาบาล - - แผนกผู้ป่วยนอก
วันที่เผยแพร่: 2549
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3037
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p27-39.pdf249.69 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น