กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3037
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorอารีรัตน์ ขำอยู่
dc.contributor.authorจุฬาลักษณ์ บารมี
dc.contributor.authorเรณา พงษ์เรืองพันธุ์
dc.contributor.authorกนกวรรณ มงคล
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:20:16Z
dc.date.available2019-03-25T09:20:16Z
dc.date.issued2549
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3037
dc.language.isothth_TH
dc.subjectพยาบาล - - ทัศนคติth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์th_TH
dc.subjectสิทธิผู้ป่วยth_TH
dc.subjectโรงพยาบาล - - แผนกผู้ป่วยนอกth_TH
dc.titleเจตคติ บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง และความตั้งใจในการปฏิบัติเพื่อการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพงานผู้ป่วยนอกth_TH
dc.title.alternativeAttitude, subjective norms and practical intentions for patient advocacy of professional nurses in the out patient department in hospitals under Bangkok Metropolitan Administrationen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue3
dc.volume14
dc.year2549
dc.journalวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University
dc.page27-39.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p27-39.pdf249.69 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น