กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2969
ชื่อเรื่อง: ผลการให้คำปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีการปรับพฤติกรรมทางปัญญาต่อทักษะชีวิตด้านการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนของนักเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The effects of cognitive behavior modification group counseling on life skills for sexual relations prevention of vocational students at vocational certificate level
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เพ็ญนภา กุลนภาดล
กนกวรรณ สินรัตน์
สมโภชน์ อเนกสุข
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การปรับพฤติกรรม
การให้คำปรึกษา
การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
ทักษะชีวิต
นักเรียนอาชีวศึกษา - - การให้คำปรึกษาด้านทักษะชีวิต
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
เพศสัมพันธ์
วันที่เผยแพร่: 2553
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2969
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p30-43.pdf221.02 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น