กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2948
ชื่อเรื่อง: กระบวนการควบคุมและป้องกันโรคเลือดจางธาลัสซีเมียจากโรงเรียนสู่ชุมชน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Thalassemia control and prevention process from school to community
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พัชรินทร์ พูลทวี
สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ
นิสากร กรุงไกรเพชร
วันดี โตรักษา
ตระกูลวงศ์ ฦๅชา
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: ธาลัสสีเมีย - - การป้องกันและควบคุม
ธาลัสสีเมีย
เลือดจาง
ฮีโมโกลบินผิดปกติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2554
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2948
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p13-28.pdf4.91 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น