กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2948
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorพัชรินทร์ พูลทวี
dc.contributor.authorสุวรรณา จันทร์ประเสริฐ
dc.contributor.authorนิสากร กรุงไกรเพชร
dc.contributor.authorวันดี โตรักษา
dc.contributor.authorตระกูลวงศ์ ฦๅชา
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:20:08Z
dc.date.available2019-03-25T09:20:08Z
dc.date.issued2554
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2948
dc.language.isothth_TH
dc.subjectธาลัสสีเมีย - - การป้องกันและควบคุมth_TH
dc.subjectธาลัสสีเมียth_TH
dc.subjectเลือดจางth_TH
dc.subjectฮีโมโกลบินผิดปกติth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์th_TH
dc.titleกระบวนการควบคุมและป้องกันโรคเลือดจางธาลัสซีเมียจากโรงเรียนสู่ชุมชนth_TH
dc.title.alternativeThalassemia control and prevention process from school to communityen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issueฉบับเพิ่มเติม 2
dc.volume19
dc.year2554
dc.journalวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University
dc.page13-28.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p13-28.pdf4.91 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น