กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2900
ชื่อเรื่อง: องค์ประกอบของพลังที่จะทำงานในพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Factors of work ability among registered nurese in community hospitals in the Eastern Region
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อารีรัตน์ ขำอยู่
วิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล
รุ่งรัตน์ ชวนชาติ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: พยาบาล - - ความพอใจในการทำงาน
พยาบาล
สมรรถภาพในการทำงาน
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2554
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2900
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p30-41.pdf548.09 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น