กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2900
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorอารีรัตน์ ขำอยู่
dc.contributor.authorวิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล
dc.contributor.authorรุ่งรัตน์ ชวนชาติ
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:20:05Z
dc.date.available2019-03-25T09:20:05Z
dc.date.issued2554
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2900
dc.language.isothth_TH
dc.subjectพยาบาล - - ความพอใจในการทำงานth_TH
dc.subjectพยาบาลth_TH
dc.subjectสมรรถภาพในการทำงานth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์th_TH
dc.titleองค์ประกอบของพลังที่จะทำงานในพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออกth_TH
dc.title.alternativeFactors of work ability among registered nurese in community hospitals in the Eastern Regionen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue1
dc.volume19
dc.year2554
dc.journalวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University
dc.page30-41.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p30-41.pdf548.09 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น