กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2870
ชื่อเรื่อง: ความปวดและการพยาบาลเพื่อจัดการความปวดในผู้ป่วยมะเร็ง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Pain and nursing care for pain management in cancer patients
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชุติมา ฉันทมิตรโอภาส
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การพยาบาล
การพยาบาลผู้ป่วย
ความเจ็บปวด
มะเร็ง - - ผู้ป่วย
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2555
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2870
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p1-13 (1).pdf4.41 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น