กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2870
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorชุติมา ฉันทมิตรโอภาส
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:20:03Z
dc.date.available2019-03-25T09:20:03Z
dc.date.issued2555
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2870
dc.language.isothth_TH
dc.subjectการพยาบาลth_TH
dc.subjectการพยาบาลผู้ป่วยth_TH
dc.subjectความเจ็บปวดth_TH
dc.subjectมะเร็ง - - ผู้ป่วยth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์th_TH
dc.titleความปวดและการพยาบาลเพื่อจัดการความปวดในผู้ป่วยมะเร็งth_TH
dc.title.alternativePain and nursing care for pain management in cancer patientsen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue3
dc.volume20
dc.year2555
dc.journalวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University
dc.page1-13.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p1-13 (1).pdf4.41 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น