กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/285
ชื่อเรื่อง: การแก้ปัญหาการวางแผนย้ายแหล่งทำงานของโมบายล์เอเจนต์ด้วยวิธีการเชิงพลวัติ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Dynamic problem solving for mobile agent migration planning
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กฤษณะ ชินสาร
สุวรรณา รัศมีขวัญ
สุนิสา ริมเจริญ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
คำสำคัญ: ซอฟต์แวร์
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
เอเจนต์เคลื่อนที่ (ซอฟต์แวร์)
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: โครงการวิจัยนี้นำเสนอวิธีการวางแผนย้ายแหล่งทำงานของโมบายล์เอเจนต์ด้วยวิธีการเชิงพลวัติโดยจุดมุ่งหมายของปัญหาการหาเส้นทางของโมบายล์เอเจนต์ คือ การหาเส้นทางการเคลื่อนที่ที่ทำให้โมบายส์เอเจนต์ทำงานได้สำเร็จตามที่กำหนด โดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายเป็นปัจจัยในการตัดสินใจเคลื่อนย้ายโหนด เช่น เวลาที่ทำการย้ายการทำงานจากโหนดหนึ่งไปยังอีกโหนดหนึ่ง เวลาหน่วงที่เกิดขึ้น ณ โหนดใด ๆ ความน่าจะเป็นของงานที่จะทำสำเร็จ เป็นต้น และในการวัดประสิทธิภาพของเส้นทางที่เหมาะสมนั้น ใช้การวัดจากผลรวมของเวลาทั้งหมดในการเคลื่อนที่รวมถึงเวลาหน่วงที่เกิดขึ้น โดยมีเป้าหมายคือการใช้เวลาให้น้อยที่สุด ผลการทดลองปรับปรุงขั้นตอนวิธีในการย้ายการทำงานของโมบายล์เอเจนต์ซึ่งทำการทดลองกับเครือข่ายจำลอง 20 โหนด แสดงหเห็นว่าขั้นตอนวิธีที่นำเสนอสามารถหาเส้นทางที่เหมาะสมในการย้ายการทำงานของโมบายล์เอเจนต์ได้ดี ซึ่งเวลาที่โมบายล์เอเจนต์ใช้ในการทำงานนี้อาจไม่ใช่เวลาที่ดีที่สุดหรือเร็วที่สุด แต่ก็สามารถลดเวลาในการทำงานของโมบายเอเจนต์ลงได้จากการศึกษากระบวนการย้ายการทำงานของโมบายล์เอเจนต์ยังมีอีกหลายปัจจัยที่มีผลต่อการย้ายการทำงาน เช่น ถ้าแต่ละโหนดมีประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน อาจมีผลต่อเวลาที่ให้บริการและปริมาณงานที่ประมวลผลได้ ดังนั้นจึงเป็นปัญหาที่น่าสนใจสำหรับโมบายล์เอเจนต์ในการตัดสินใจการย้ายการทำงานซึ่งจะได้ทำการศึกษาต่อไป
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/285
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2566_158.pdf1.06 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น