กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2842
ชื่อเรื่อง: ผลของโปรแกมส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคข้อเสื่อม
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พรชัย จูลเมตต์
วารี กังใจ
ชนิสรา เตชะมา
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การส่งเสริมสุขภาพ
ข้อเสื่อม
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ - - โรค
พฤติกรรมสุขภาพ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2557
บทคัดย่อ: การทดลองกึ่งวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของโปรแกมส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคข้อเสื่อม กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้สูงอายุโรคข้อเสื่อมที่มารับการตรวจรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลระยอง จำนวน 44 คน สุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ กลุ่มละ 22 คน กลุ่มทดลองได้รับโปรแกมส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุโรคข้อเสื่อม โดยการเสริมสร้างการรับรู้สมรรถนะแห่งตน และ การเสริมสร้างการสนับสนุนทางสังคม กลุ่มเปรียบเทียบได้รับการพยาบาลตามปกติ เก็บรวบรวมข้อมูลในระยะก่อนการทดลองและระยะหลังการทดลอง โดยใช้แบบสอบถามพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคข้อเสื่อม ซึ่งมีค่าความตรงตามเนื้อหา เท่ากับ .96 และ ความเชื่อมั่น เท่ากับ .90 และแบบประเมินคุณภาพชีวิต มีค่าตรงตามเนื้อหา เท่ากับ .80 และค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .89 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติที ผลวิจัยพบว่า หลังการทดลอง คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในกลุ่มทดลอง มากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ และมากกว่าก่อนทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า โปรแกมส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพสามารถทำให้ผู้สูงอายุโรคข้อเสื่อมมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ดี ส่งผลให้ผู้สูงอายุโรคข้อเสื่อมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้น พยาบาลในโรงพยาบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรนำโปรแกมส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุโรคข้อเสื่อม
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2842
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
1-14.pdf1.41 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น