กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2842
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorพรชัย จูลเมตต์
dc.contributor.authorวารี กังใจ
dc.contributor.authorชนิสรา เตชะมา
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:18:57Z
dc.date.available2019-03-25T09:18:57Z
dc.date.issued2557
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2842
dc.description.abstractการทดลองกึ่งวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของโปรแกมส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคข้อเสื่อม กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้สูงอายุโรคข้อเสื่อมที่มารับการตรวจรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลระยอง จำนวน 44 คน สุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ กลุ่มละ 22 คน กลุ่มทดลองได้รับโปรแกมส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุโรคข้อเสื่อม โดยการเสริมสร้างการรับรู้สมรรถนะแห่งตน และ การเสริมสร้างการสนับสนุนทางสังคม กลุ่มเปรียบเทียบได้รับการพยาบาลตามปกติ เก็บรวบรวมข้อมูลในระยะก่อนการทดลองและระยะหลังการทดลอง โดยใช้แบบสอบถามพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคข้อเสื่อม ซึ่งมีค่าความตรงตามเนื้อหา เท่ากับ .96 และ ความเชื่อมั่น เท่ากับ .90 และแบบประเมินคุณภาพชีวิต มีค่าตรงตามเนื้อหา เท่ากับ .80 และค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .89 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติที ผลวิจัยพบว่า หลังการทดลอง คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในกลุ่มทดลอง มากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ และมากกว่าก่อนทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า โปรแกมส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพสามารถทำให้ผู้สูงอายุโรคข้อเสื่อมมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ดี ส่งผลให้ผู้สูงอายุโรคข้อเสื่อมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้น พยาบาลในโรงพยาบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรนำโปรแกมส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุโรคข้อเสื่อมth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.subjectการส่งเสริมสุขภาพth_TH
dc.subjectข้อเสื่อมth_TH
dc.subjectคุณภาพชีวิตth_TH
dc.subjectผู้สูงอายุ - - โรคth_TH
dc.subjectพฤติกรรมสุขภาพth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์th_TH
dc.titleผลของโปรแกมส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคข้อเสื่อมth_TH
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue1
dc.volume22
dc.year2557
dc.description.abstractalternativeThe purpose of this quasi-experimental research was to examine the effects of Health Behavior Promotion Program on Health Promoting Behaviors and Quality of Life among older people with Osteoarthritis. A sample of forty four older people with osteoarthritis was recruited from the out-patient department in Rayong hospital. Twenty-two older people were simple randomly assigned to the experimental group and the comparative group equally. The experimental group received the health behavior promotion program by improving self-efficacy and social-support, whereas the comparative group received usual nursing care. Data were collected before and after the experiment, using the health behavior promotion of osteoarthritis older people scale with content validity of .96, Cronbach’s alpha coeffient of .90, and the quality of life scale with content validity of .80 and Cronbach’s alpha coeffient of .89. Data were analyzed by using descriptive statistics and t-test. The result showed that after the experiment, the mean scores of health promoting behaviors and quality of life in the experimental group were significantly higher than the comparative group, and higher than pretest scores at significant level of .05 This study indicated that the Health Behavior Promotion Program can improve health promoting behavior, resulting in better quality of life among older people with osteoarthritis. Therefore, nurses in the hospital or other related settings should apply the behavior promotion program to promote health behavior and quality of life in older people with osteoarthritisen
dc.journalวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University
dc.page1-14.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
1-14.pdf1.41 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น