กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/283
ชื่อเรื่อง: การหาเส้นทางที่เหมาะสมจากภาพภูมิประเทศที่มีเส้นชั้นความสูงด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพและการจัดกลุ่มข้อมูล
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Possible path finding from topographic map using image processing and data clustering techniques
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กฤษณะ ชินสาร
สุวรรณา รัศมีขวัญ
จักริน สุขสวัสดิ์ชน
อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
คำสำคัญ: การทำแผนที่ - - การประมวลผลข้อมูล
การทำแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
เทคนิคการประวลผลภาพ - เครื่องมือและอุปกรณ์
แผนที่
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้ นำเสนอขั้นตอนการรู้จำเส้นชั้นความสูงหลักของภาพแผนที่ภูมิประเทศที่ได้จากการกราดภาพ (Scanning) โดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ การจัดกลุ่มข้อมูลแบบอาศัยความหนาแน่น และระบบโครงข่ายประสาทเทียมแบบวิธีการแพร่กระจายย้อนกลับ โดยการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการรู้จำตัวเลขระดับความสูงของเส้นชั้นความสูงหลักในภาพแผนที่ซึ่งจะใช้ในการระบุค่าระดับความสูงที่อยู่ในแผนที่ได้ ทั้งนี้เนื่องจากโดยปกติแล้วนั้นแผนที่ภูมิประเทศจะถูกเขียนหรือพิมพ์ไว้ในกระดาษ ดังนั้นการจะนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจึงต้องใช้วิธีการกราดภาพ เพื่อสร้างแฟ้มข้อมูลภาพแผนที่ซึ่งสามารถนำไปประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศตามที่ต้องการได้ แต่อย่างไรก็ตามแผนที่ภูมิประเทศนั้นประกอบไปด้วยข้อมูลที่มีคุณลักษณะเด่นแตกต่างกันอย่างหลากหลาย และตัวเลขที่แสดงค่าระดับความสูงแต่ละตัวได้ถูกจัดวางไว้ในทิศทางที่แตกต่างกันมาก นอกจากนี้ภาพแผนที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับการผิดเพี้ยนของค่าสีที่เกิดจากการรวมแสงของเลนส์ในช่วงที่ทำการกราดภาพ จึงทำให้เป็นอุปสรรคต่อการรู้จำเป็นอย่างมาก แต่ด้วยวิธีการที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขั้นมานั้น แม้ว่าภาพแผนที่ใช้งานจะมีปัญหาดังที่กล่าวมาแล้วก็ตาม ขั้นตอนวิธีนี้ก็ยังสามารถที่จะทำการรู้จำได้ และผลของการทดลองนั้นก็อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ ซึ่งประโยชน์ที่จะได้จากการรู้จำค่าระดับความสูงในเส้นขั้นความสูงหลักเพื่อนำค่าที่ได้ไปใช้ในการระบุความสูงของเส้นทาง เพื่อใช้ในการคำนวณและตัดสินใจเลือกเส้นทางซึ่งจะเป็นขั้นตอนที่ต้องทำการพัฒนาต่อไป นอกจากนี้ เรายังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการรู้จำได้ในอนาคตโดยการปรับปรุงขั้นตอนวิธีที่ใช้ในการสกัดคุณลักษณะเด่น
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/283
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2566_183.pdf4.4 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น