กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2789
ชื่อเรื่อง: กระแสน้ำบริเวณเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ธิดารัตน์ น้อยรักษา
อนุกูล บูรณประทีปรัตน์
ศิราพร ทองอุดม
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: กระแสน้ำ - - ไทย - - เกาะแสมสาร (ชลบุรี)
น้ำขึ้นน้ำลง
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2558
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาลักษณะกระแสน้าบริเวณใกล้เกาะแสมสาร ตามวัฏจักรน้าขึ้นน้าลงและตามฤดูกาล ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นความสำคัญของน้าขึ้นน้ำลง ลมมรสุม และลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่มีต่อการไหลเวียนกระแสน้าใน 2 บริเวณที่ทาการตรวจวัด คือบริเวณท่าเรือเขาหมาจอ และ เกาะแรดด้านตะวันตก โดยบริเวณท่าเรือเขาหมาจอ พบว่าคลื่นน้าขึ้นน้าลงเป็นคลื่นก้าวหน้า (progressive wave) กระแสน้ามีความเร็วเฉลี่ยประมาณ 8-14 เซนติเมตรต่อวินาที และมีความเร็วสูงสุดมากกว่า 37 เซนติเมตรต่อวินาที โดยทิศทางหลักของกระแสน้าไหลไปทางตะวันออกในช่วงน้าขึ้นและไหลไปทางตะวันตกในช่วงน้าลงตามลักษณะ ของแนวร่องน้ากระแสน้าสุทธิบริเวณนี้ได้รับอิทธิพลจากลม โดยในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มีทิศไหลไป ทางตะวันออกมากกว่าตะวันตก และช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีทิศไหลไปทางตะวันตกมากกว่าตะวันออก ส่วนบริเวณเกาะแรดด้านตะวันตก พบว่าคลื่นน้าขึ้นน้าลงเป็นคลื่นนิ่ง (standing wave) กระแสน้ามีความเร็วเฉลี่ย ประมาณ 10–20 เซนติเมตรต่อวินาที และมีความเร็วสูงสุดมากกว่า 55 เซนติเมตรต่อวินาที โดยไหลไปทางเหนือประมาณ 1-2 ชั่วโมง ด้วยความเร็วต่ำ (น้อยกว่า 10 เซนติเมตรต่อวินาที) ในช่วงน้าขึ้นและไหลไปทางใต้เป็นเวลานานประมาณ 5-6 ชั่วโมง ด้วยความเร็วสูง (40-50 เซนติเมตรต่อวินาที) ในช่วงน้าลงตามลักษณะของแนวร่องน้าเช่นเดียวกัน กระแสน้าสุทธิบริเวณนี้ ไม่สามารถสรุปตามการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลได้ เนื่องจากมีข้อมูลเฉพาะช่วงฤดูมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือ แต่พบว่ามีทิศไหลไปทางใต้ตลอดช่วงเวลาที่ทาการตรวจวัด
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2789
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
sci20n1p199-208.pdf1.02 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น