กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2787
ชื่อเรื่อง: ฟลักซ์ของตะกอนแขวนลอย และสารอนินทรีย์ละลายน้ำบริเวณปากแม่น้ำระยองในช่วงฤดูแล้วและฤดูน้ำมากในปี พ.ศ. 2556
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อนุกูล บูรณประทีปรัตน์
สุธิดา กาญอติเรกลาภ
ศุภชัย ยืนยง
ธนกร คมใส
ณัฐนนท์ ต่ายเนาว์คง
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ตะกอนแขวนลอย
ฟลักซ์
แม่น้ำระยอง
สารอนินทรีย์ละลายน้ำ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2558
บทคัดย่อ: คณะผู้วิจัยได้ทำการศึกษาฟลักซ์ของตะกอนแขวนลอยและสารอาหารอนินทรีย์ละลายน้ำบริเวณปากแม่น้ำระยองในปี พ.ศ. 2556 ในระหว่างวันที่ 18 - 19 เมษายน (ฤดูแล้ง) และวันที่ 20 - 21 ตุลาคม (ฤดูน้ำมาก) ฟลักซ์สุทธิ ของน้ำมีทิศออกสู่ทะเลในทุกฤดูกาลโดยมีปริมาณเท่ากับ 0.15 X 106 m3/day ในช่วงฤดูแล้ง และ 1.57 X 106 m3/day ในช่วงฤดูน้ามาก ฟลักซ์สุทธิทุกชนิดในฤดูน้ำมากมีค่าสูงกว่าในฤดูแล้งตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณน้ำท่าที่ไหลลงสู่ทะเล โดยที่ฟลักซ์ของสารอาหารอนินทรีย์ละลายน้ำทุกชนิดมีทิศออกสู่ทะเลยกเว้นฟลักซ์ของไนเตรทในฤดูแล้งที่มีทิศ เข้าสู่แม่น้ำฟลักซ์ของตะกอนแขวนลอยเท่ากับ 27.73 และ 60.68 ton/day ในฤดูแล้งและฤดูน้ามากตามลำดับ ฟลักซ์ของ แอมโมเนีย ไนไตรท์ ไนเตรท ฟอสเฟต และซิลิเกต ในฤดูแล้งมีค่าเท่ากับ 137.32 kg N/day, 16.57 kg N/day, 55.60 kg N/day (ในทิศเข้าสู่แม่น้ำ), 70.29 kg P/day และ 1,719.11 kg Si/day ตามลำดับ และในฤดูน้ามากมีค่าเท่ากับ 321.12 kg N/day, 49.70 kg N/day, 919.32 kg N/day, 107.91 kg P/day และ 17,362.61 kg Si/day ตามลำดับ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2787
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
sci20n1p133-144.pdf728.71 kBAdobe PDFดู/เปิด
sci20n1p133-144.pdf728.71 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น