กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2748
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorภูวดล วรรธนะชัยแสง
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะอัญมณี
dc.date.accessioned2019-03-25T09:18:49Z
dc.date.available2019-03-25T09:18:49Z
dc.date.issued2557
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2748
dc.description.abstractเพทายเป็นอัญมณีที่นิยมอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ สามารถพบได้ในหลายประเทศทั่วโลกและมีหลากหลายสี แต่ที่ได้รับความนิยมที่สุดคือเพทายจากแหล่งรัตนคีรี ประเทศกัมพูชา ซึ่งมีสีน้ำตาลอมแดง การปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อนจะสามารถเปลี่ยนจากสีน้ำตาลอมแดงไปเป็นสีฟ้าในสภาวะการเผาแบบไร้ออกซิเจนth_TH
dc.language.isoength_TH
dc.subjectเพทายth_TH
dc.subjectอัญมณี - - กรรมวิธีทางความร้อนth_TH
dc.subjectเพทาย - - กรรมวิธีทางความร้อนth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์th_TH
dc.titleเพทายและการปรับปรุงคุณภาพความร้อนth_TH
dc.title.alternativeZircon and its heat treatmenten
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue1
dc.volume19
dc.year2557
dc.description.abstractalternativeZircon is an important gem in the jewelry market. It can be found in many countries. There are also various colors from many origins. The famous origin is the Ratanakiri region in Cambodia. The original unheated color is reddish brown. The heat treatment method can change the reddish brown color to nice blue color in the reduction conditionen
dc.journalวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha science journal
dc.page160-168.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
160-168.pdf983.72 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น