กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2711
ชื่อเรื่อง: กลยุทธ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Strategies in developing students characteristics according to learning outcome of general education Burapha university
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ยุวดี รอดจากภัย
สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์
ณัฐกานต์ ปัดเกษม
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: คุณลักษณะที่พึงประสงค์
นักศึกษา
วิชาศึกษาทั่วไป
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2556
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้เทคนิคเดลฟาย กลุ่มผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์ในการสอนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 6 กลุ่มวิชา ผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน และผู้แทนจากเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทยจำนวน 26 คน โดยทำการคัดเลือกแบบสโนว์บอล (Snowball Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลรอบที่ 1 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด จากนั้นนำคำตอบที่ได้จากรอบที่ 1 มาสร้างแบบสอบถามรอบที่ 2 ที่เป็นมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ และส่งไปยังผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นนำแบบสอบถามที่ตอบกลับมาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยของควอไทล์จัดทำเป็นแบบสอบถามรอบที่ 3 จัดส่งแบบสอบถามรอบที่ 3 ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยควอไทล์ ซึ่งได้มาจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทุกคน พร้อมทั้งตำแหน่งความคิดเห็นเฉพาะของผู้เชี่ยวชาญคนที่รับแบบสอบถาม เก็บรวบรวมแบบสอบถามมาสรุปผลการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพาส่วนใหญ่ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ซึ่งกลยุทธ์การสอนที่พบเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ การสอนโดยใช้กรณีศึกษา (Case Study) การสอนโดยวิเคราะห์สภาพปัญหา (Problem Based Learning) และการสอนโดยโครงงาน (Project Based Learning) สำหรับกลยุทธ์การสอนโดยผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) และการสอนโดยการบริการสังคม (Service Learning) เป็นกลยุทธ์การสอนที่พบมากในเกือบทุกด้าน จึงมีความเหมาะสมสำหรับนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2711
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
edusoc9n1_4.pdf603.51 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น